2018-04-21, godzina
imieniny: Jarosawa, Konrada, Selmy

Święto Strażaka, św. Floriana w naszej OSP

data: 30.05.2017 13:00 / odwiedzin: 752 / Gabriel Brzyzek


Dzie� wcze�niej jak jest zapisane w kalendarzu odby�a si� uroczysto��  �w. Floriana, patrona braci stra�ackiej.

Uroczysto�� jak co roku rozpocz�a si� przemarszem orkiestry, pocztów sztandarowych i wszystkich stra�aków do ko�cio�a parafialnego, gdzie o 10.30 odby�a si� uroczysta Msza �w. w intencji stra�aków i ich rodzin, któr� odprawiali ks. prob. Dariusz Ostrowski i diakon Marcin Jakubiak.
�ycz� naszym stra�akom i mieszka�com aby�my si� spotykali tylko podczas �wi�towania, a nie podczas akcji bojowej – powiedzia� w krótkiej homilii ks. proboszcz.
Po Mszy �w. na placu przed remiz� odby�a si� uroczysta prezentacja wszystkich stra�aków. Po odegraniu hymnu narodowego przez orkiestr� d�t�, g�os zabrali Józef Tazik – Prezes OSP, Albin Paluch – Honorowy Prezes OSP, Józef Pietraszek – So�tys wsi. Wszyscy �yczyli druhom stra�akom samych sukcesów a ma�o k�opotów, wszyscy dok�adaj� stara� aby warunki spo�ecznej pracy by�y w miar� zno�ne, a narz�dzi i wyposa�enia nie brakowa�o podczas akcji walki z odwiecznymi �ywio�ami tj. po�arem i powodzi�.

W tym roku odznaczenia za spo�eczn� prac� w ca�o�ci przeznaczono dla Orkiestry d�tej, której g�ówna uroczysto��  90-lecia  dzia�alno�ci odb�dzie si� 2 lipca br.

FP, zdj�cia FP, Kajot. 3.05.2017 r.

Z okazji �wi�ta Stra�aków So�tys Józef Pietraszek wystosowa�  okazyjne �yczenia dla braci stra�ackiej, które zamieszczamy.

                                                         �YCZENIA !

              Z okazji Waszego �wi�ta, wszystkim stra�akom sk�adamy najlepsze �yczenia! �yczymy Wam bezpiecznej s�u�by, zawsze szcz�liwych powrotów z akcji, a tak�e zdrowia, szcz�cia oraz wszelkiej pomy�lno�ci w �yciu osobistym. Nale�� Wam si� ogromne podzi�kowania za po�wi�cenie w ochronie �ycia i mienia ludzkiego, za zaanga�owanie, gotowo�� do niesienia pomocy a tak�e za wszelak� prac� na rzecz naszej Krempaskiej spo�eczno�ci.

                Wasza praca jest niezwykle wa�na. Dajecie nam poczucie bezpiecze�stwa, mo�emy przecie� na Was liczy� o ka�dej porze dnia i nocy. Serdeczne podzi�kowania i �yczenia kierujemy równie� do Waszych rodzin i najbli�szych, którzy przecie� nie raz musz� martwi� si� o Wasz bezpieczny powrót do domu. Niech �w. Florian otacza Was swoj� opiek� w wype�nianiu stra�ackiej powinno�ci, a ta trudna s�u�ba niech b�dzie dla Was �ród�em satysfakcji i powodem do dumy.

 

                                                                                                              So�tys wsi Krempachy

                                                                                                                     Józef Pietraszek

                                                                                                                              oraz

                                                                                                                       Rada So�ecka

Sprawdzone zabiegi, czyli jak szybko i skutecznie oczyci twarz - Nowy Targ
zobacz również


zdjecia

Obszerniejsza galeria zdjęć z tego wydarzenia znajduje się  tutaj 

dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl tatrzanskibs.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
mok.nowytarg.pl
ospfrydman.republika.pl
nowabiala.com
spisz.org
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
nowytarg.sk
sz.c0.pl
http://www.folklorfest.sk/
podhale24.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
http://gimpress.c0.pl/
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
goral.info.pl
ugnowytarg.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb