2018-07-22, godzina
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyca

Sprawozdawcze Zebranie Wiejskie za 2016 r. WDK - godz. 13.30.

data: 26.03.2017 16:08 / odwiedzin: 939 / Franciszek Pacyga

W dniu 26 marca  br. w WDK odbyo si planowe cykliczne Wiejskie Zebranie Sprawozdawcze z dziaalnoci Sotysa i Rady soeckiej za 2016 rok. Za stoem obrad zasiedli: Józef Pietraszek – Sotys, Józef Lorenc – Radny Gminy Nowy Targ obecnej kadencji, Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Targ. Sekretarzem zebrania na wniosek sotysa wybrano Mari Krzysztofek.

Po przywitaniu obecnych mieszkaców oraz wójta gminy, sotys przedstawi plan zebrania który zosta przyjty jednogonie. Nastpnie przedstawi sprawozdanie z dziaalnoci rady soeckiej i sotysa za 2016 rok. 

Do dyspozycji rady bya kwota 252 tys. z. Wykonano nastpujce zadania:  odnieanie dróg gminnych, zakup kruszywa na podsypk dróg polnych, atania dróg gminnych asfaltowych, odnieanie zimowe dróg wiejskich, wykonanie owietlenia ulicy Nadmynówka i Polna oraz wokó kocioa w. Walentego, wykonanie owietlenia witecznego, wykonanie pionowych tablic nazw ulic, wykonanie tablicy ogosze przy cmentarzu, dofinansowanie opracowania ksiki  Monografia wsi Krempachy, dofinansowanie festynu wiejskiego, zespou Zielony Jawor, , utrzymanie OSP, ogrzewanie i owietlenie  remizy, pracownika interwencyjnego (koszenie trawy i uprztanie wsi), prowadzenie strony internetowej Krempach, remont wodocigu, wywóz mieci z koszy wiejskich.

Drogi polne; asfaltowanie drogi w polu Grynciny/Dolina(ze rodków Powodziowych), wykonanie drogi w polu Na Fatymber/Stymbrof (inwestycja wizana z Funduszu Inwestycji Rolnych i Rady Soeckiej), droga z Gryncin/Do azu, przeduenie o 70 mb drogi gminnej Na Równi.

Z funduszy Gminy Nowy Targ w caoci wykonano poczenie ulicy Spiskiej z Tatrzask, wykonanie mostka na Krtym potoku, inwestycja ta kosztowaa 263.500 z.

Gos zabra wójt Jan Smarduch, który wspomnia o biecym utrzymaniu i poniesionych kosztach: wykonanie drogi w polu Gin/Dolina, zakup gruntu pod ciek rowerow, utrzymanie szkoy podstawowej, utrzymanie gimnazjum, oraz remont chodnika, owietlenie uliczne, utrzymanie LKS-u, orkiestry, Zielonego Jaworu.

Ponadto wójt wspomnia o biecych sprawach: Plan zagospodarowania przestrzennego jest wystawiony w gminie, jest dobry czas na sprawdzenie i dokonanie poprawek. Program odbioru eternitu , naley wykorzysta moliwo z programu, poniewa zakoczy on dziaalno. Reforma szkolnictwa pochonie znaczne rodki gminne z powodu czenia podstawówek z gimnazjami. Przedszkola s obowizkowe dla dzieci od 3 lat, w podstawówkach trzeba zorganizowa oddziay przedszkolne.

Urzd Marszakowski ogosi konkurs na gospodark wodno-ciekow dot. kanalizacji. W III kw. powinna nastpi I realizacja (30 % cieków). Przyznane rodki wynios ok. 8 mln z.

„cieka rowerowa wokó Tatr ”, na terenie Gniny Nowy Targ i apsze Nine, tj. z Nowego Targu poprzez Gronków, Krempachy, Dursztyn i do apsz a nastpnie do granicy Sowackiej, z funduszy Euroregionu Tatry. U nas ma by to droga Pod Skokami, Mylyrz i do Dursztyna, o szerokoci 3-5 mb. (wykupiono ju cz dziaek). Ma by dokupionych jeszcze kilka dziaek Pod Skokami.  Ma ona suy wszystkim uytkownikom dróg, tak rowerzystom jak i rolnikom. Moe uda si poczy niedokoczon drog na ulicy Spiskiej/Tatrzaskiej, mostek.

Odnonie kanalizacji; Obecnie trwa uzupenienie rodków dofinansowania do budowy oczyszczalni ze rodków Funduszu  Ochrony rodowiska (kredyt 8 mln z.), rozpoczcie robót prawdopodobnie wczesn jesieni.

Odnonie parkowania samochód turystów pod Kramnic. Jest to teren prywatny rolników, dla bezpieczestwa naley wykona oznakowanie dróg dojazdowych i parkingu.

Powiatowy Zarzd Dróg korzystajc z programu Rozwoju Terenów Wiejskich, ponowi prób wykonania chodników na ul. Dugiej od mostu do ul. Na Równi i ul. Spisk.

Plan pracy na rok 2017 zaproponowany przez Sotysa i Rad Soeck:

Do dyspozycji jest kwota 57.800 z z przeznaczeniem na: zakup przepustów na drogi w polu Kilinek, i polu Grynciny, zakup pieca CO dla OSP, zakup instrumentu dtego dla Orkiestry, zakup instrumentu kontrabas dla Zielonego Jaworu, atanie dziur w asfalcie, asfaltowanie drogi wzdu gu/logu do gimnazjum z remontem mostka i wykupem maej dziaki na skrzyowaniu, czyszczenie potoku w centrum wsi, wykonanie zastawki p. po. na przeciw WDK, oznakowanie nowej ulicy(nadanie nazwy), obecnie do rodz. Pacyga na kach(ulica Duga), may remont drogi w polu Rafoców potok, do Ginu, nowa droga przez Grynciny, poszerzenie drogi ulicy Sonecznej obok WDK z przeoeniem wodocigu, doprowadzenie wody do szatni LKS,

W czasie dyskusji pady nastpujce  tematy:

Wodocigów z powodu znacznych ubytków wody, postuluje wymian wszystkich liczników wody (niektóre maj ponad 40 lat).

Niszczenie dróg polnych, pastwisk i lasów przez hordy motocyklistów.

Niewykonane z poprzednich lat to; wykonanie przystanku BUS  z wiat koo GS-u i WDK, wykonanie chodnika od mostu do ulicy Na Równi, wykonanie ogrodzenia Placu Zabaw w centrum.

Osobnym tematem jest wypas byda w sezonie letnim. W Krempachach jest to odwieczna tradycja, jest to teren typowo rolniczy, ale postpu nie zatrzymasz, wic zdania co do wypasu i organizacji tego s podzielone. Jezdnia jest do wykorzystania przez wszystkich uytkowników, ma suy pojazdom jak i prawidowo pdzonemu bydu. Sprawa nadal bdzie aktualna po wykonaniu cieek rowerowych, biegncych ulicami Tatrzaska i drogami polnymi. Jak powiedzia sotys, sprawa dogadania naley wycznie do wacicieli byda. Jak na razie nikt nie spyta o zdanie mieszkaców, nie posiadajcych adnego dobytku a wspólnie yjcych w naszej miejscowoci.

Apel sotysa do wacicieli wasajcych si psów po wsi o dopilnowanie waciwego porzdku.

W czasie zebrania przedstawiciel Gminy Nowy Targ Paulina Biao, ekspert d/s ekologii, przeszkolia zebranych na temat; „Niskich emisji,  smogu i zanieczyszczenia powietrza, nie palenia odpadami i plastykami”. Przedstawia projekt LIFE- ycie odnonie dofinansowania przez Gmin wymiany pieców CO na nowe, proekologiczne, wykonania bada kamer termowizyjn budynków mieszkalnych. 

Uchwaa antysmogowa wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2017 r.

List obecnoci  podpisao 81uczestników zebrania.

Wszystkie wymienione byy na bieco relacjonowane na naszej stronie www.krempachy.espisz.pl, w zakadce Aktualnoci (po lewej stronie menu, druga od góry).

 

(FP-26.03.2017 r.)

 

 

Sprawdzone zabiegi, czyli jak szybko i skutecznie oczyci twarz - Nowy Targ
zobacz również


zdjecia

dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://zorfrydman.futbolowo.pl/
ugnowytarg.pl
http://www.malopolskie.pl/
mok.nowytarg.pl
foto.podhale.pl
www.spisskastaraves.sk
nowabiala.com
adamowski.com.pl
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
goral.info.pl
http://www.folklorfest.sk/
sz.c0.pl
foto.ntarg.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
spisz.org
ospfrydman.republika.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb