2017-05-23, godzina
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Czytanie na VI niedzielę zwykł±. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. Ogłoszenia odpustowe

data: 13.02.2017 07:41 / odwiedzin: 456 / Franciszek Pacyga

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI niedziela w ci±gu roku              12 lutego 2017 r.

  1. 1.           Przeżywamy triduum przed uroczysto¶ci± odpustow± ku czci ¶w. Walentego.

13 lutego, poniedziałek

Głównym celebransem i kaznodziej± będzie o. Jerzy Kulpa OFM, proboszcz parafii w Dursztynie.

godz. 17.00  sł.          - Msza ¦w. w int. wszystkich Walentych

godz. 19.00  pl.         - Msza ¦w. w int. narzeczonych i zakochanych, szczególnie za planuj±cych zawarcie sakramentalnego małżeństwa w 2017 roku.

14 lutego, wtorek

Głównym celebransem i kaznodziej± będzie ks. Albin Pawłowski MS ze zgromadzenia księży misjonarzy saletynów, wikariusz parafii w Dębowcu, przy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

godz. 9.30                   - SUMA ODPUSTOWA W JĘZ. POLSKIM

godz. 11.30                - SUMA ODPUSTOWA W JĘZ. SŁOWACKIM

godz. 18.00                - Msza ¶w. w jęz. słowackim o odnalezienie prawdziwej miło¶ci

 

  1. 2.                 W czwartek po Mszy ¦w. w salce na plebanii odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas III gimnazjum w zwi±zku z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.
  2. 3.                 Na terenie naszej parafii przebywa grupa badaczy reprezentuj±ca Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. W ramach projektu pt. Język mieszkańców Spisza… przeprowadzaj± rozmowy z mieszkańcami Krempach na temat gwary i kultury spiskiej. Proszę ich życzliwie przyj±ć i pomóc w realizacji badań.
  3. .............

¦RODA, 15 lutego

7.00                   + Józef Pacyga – od szwagra Józefa ¦wieca z żon± Danut± i dziećmi

CZWARTEK, 16 lutego

18.00                 + Marian Sadłowski – od rodziny Moskałów 

PIˇTEK, 17 lutego

18.00                 + Zofia Pietraszek – od Krystyny Hyżny i Renaty Zaremby z rodzinami

SOBOTA, 18 lutego

18.00                 + o. Paschalis Grygu¶ – od Marii Mroszczak z rodzin±

NIEDZIELA, 19 lutego

7.30      pl.        w 8 rocz. urodzin Oliwii o zdrowie i Boże błog. dla niej, jej siostry i rodziców

9.00                   w 27 rocz. ¶lubu Elżbiety i Franciszka Zygmondów – o Boże błog. i pogłębianie wzajemnej miło¶ci w rodzinie

10.30                 ZA PARAFIAN

PONIEDZIAŁEK, 20 lutego

18.00                 zbiorowa za żyj±cych                                      

WTOREK, 21 lutego

18.00                 zbiorowa za zmarłych

¦RODA, 22 lutego

7.00                   + Maria Surma – od córki Józefiny z cał± rodzin±

CZWARTEK, 23 lutego

18.00                 ++ Maria Brońska – rocz. ¶m., m±ż Józef, Walenty, s. Maria Brońska, Agnieszka i Andrzej Pacyga 

PIˇTEK, 24 lutego

18.00                 ++ Maria Pacyga, Walenty Jan i Anna

SOBOTA, 25 lutego

18.00                 ++ Emilia Szproch – 9 rocz. ¶m., m±ż Jan, Maria i Walenty Tomaszkowicz

NIEDZIELA, 26 lutego

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                   o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Łukaszów

10.30                 w int. Magdaleny z okazji 1. rocz. urodzin oraz w int. Łukasza w 5 rocz. urodzin – o zdrowie i Boże błog. dla nich i całej rodziny 

.......

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 15,15-20)

Wymagaj±ca wolno¶ć człowieka

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierno¶ci jest Jego upodobaniem.
Położył przed tob± ogień i wodę, co zechcesz, po to wyci±gniesz rękę.
Przed ludĽmi życie i ¶mierć, co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest m±dro¶ć Pana, potężny jest władz± i widzi wszystko.
Oczy Jego patrz± na boj±cych się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

Refren: Błogosławieni szukaj±cy Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępuj± zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowuj± Jego pouczenia *
i szukaj± Go całym sercem.

Ty po to dałe¶ swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 2,6-10)

Prawdziwa m±dro¶ć

Czytanie z Pierwszego Listu ¶w. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Głosimy m±dro¶ć między doskonałymi, ale nie m±dro¶ć tego ¶wiata ani władców tego ¶wiata, zreszt± przemijaj±cych. Lecz głosimy tajemnicę m±dro¶ci, m±dro¶ć ukryt±, tę, któr± Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie poj±ł żaden z władców tego ¶wiata; gdyby j± bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz wła¶nie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało poj±ć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłuj±”.
Nam za¶ objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głęboko¶ci Boga samego.

Oto słowo Boże.


¦PIEW PRZED EWANGELIˇ (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, s± duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 5,17-37)

 

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według ¶więtego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie s±dĽcie, że przyszedłem znie¶ć Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znie¶ć, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przemin±, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.
Bo powiadam wam: Je¶li wasza sprawiedliwo¶ć nie będzie większa niż uczonych w Pi¶mie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeli¶cie, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopu¶cił zabójstwa, podlega s±dowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega s±dowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Je¶li więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma co¶ przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idĽ i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdĽ i dar swój ofiaruj.
PogódĽ się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jeste¶ z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtr±cono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamt±d, aż zwrócisz ostatni grosz.
Słyszeli¶cie, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto poż±dliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopu¶cił się z ni± cudzołóstwa.
Je¶li więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I je¶li prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij j± i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało i¶ć do piekła.
Powiedziano też: «Je¶li kto chce oddalić swoj± żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoj± żonę, poza wypadkiem nierz±du, naraża j± na cudzołóstwo; a kto by oddalon± wzi±ł za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeli¶cie również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoj± głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA KRÓTSZA (Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)

Wymagania Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według ¶więtego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Je¶li wasza sprawiedliwo¶ć nie będzie większa niż uczonych w Pi¶mie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeli¶cie, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», a kto by się dopu¶cił zabójstwa, podlega s±dowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega s±dowi.
Słyszeli¶cie, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam : Każdy, kto poż±dliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopu¶cił się z ni± cudzołóstwa.
Słyszeli¶cie również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Oto słowo Pańskie.

...

6. nedeµa v Cezročnom období

Refrén: Blaľení tí, čo kráčajú podµa zákona Pánovho.
alebo kratšie Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem »a, Otče, Pán neba i zeme, ľe si zjavil maličkým tajomstvá Boľieho kráµovstva.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 15, 16-21

Boh nikomu nekáľe kona» bezboľne

Ak chceš, môľeš plni» prikázania; je v tvojej moci zosta» verným.

Boh poloľil pred teba oheň a vodu, siahni rukou po tom, čo chceš.

Pred človekom stojí ľivot a smr»; dostane to, čo si vyvolí.

Veµká je Pánova múdros»; Pán je všemohúci a vidí všetko.

Jeho oči hµadia na tých, čo sa ho boja, on pozná kaľdý čin človeka.

Nikomu nekáľe kona» bezboľne, nikomu nedáva súhlas, aby hrešil.

Kniha ľalmov   −   ® 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Refrén: Blaľení tí, čo kráčajú podµa zákona Pánovho.
Blaľení tí, čo idú cestou ľivota bez poškvrny, *
čo kráčajú podµa zákona Pánovho.
Blaľení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhµadávajú. R.
Ty si dal príkazy, *
aby sa verne plnili.
Kieľ by ma moje cesty viedli tak, *
ľeby som zachovával tvoje ustanovenia. R.
Preukáľ dobro svojmu sluľobníkovi a budem ľi» *
a tvoje slová zachovám.
Otvor mi oči, *
aby som pozoroval divy tvojho zákona. R.
Pane, ukáľ mi cestu svojich prikázaní *
a ja vľdy pôjdem po nej.
Daj mi chápavos» a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕľa». R.

Prvý list Korin»anom   −   1 Kor 2, 6-10

Boh pred vekmi určil múdros» nám na slávu

Bratia, medzi dokonalými hovoríme aj múdros» – no nie múdros» tohoto veku ani múdros» knieľat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Boľiu múdros», ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.

Nik z knieľat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukriľovali Pána slávy.

Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do µudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Boľie hlbiny.

Evanjelium podµa Matúša   −   Mt 5, 17-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem »a, Otče, Pán neba i zeme, ľe si zjavil maličkým tajomstvá Boľieho kráµovstva.
Otcom bolo povedané, no ja vám hovorím

Jeľiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, ľe som prišiel zruši» Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zruši», ale naplni». Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil µudí, bude v nebeskom kráµovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj uči», ten bude v nebeskom kráµovstve veµký.

Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivos» nebude väčšia ako spravodlivos» zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráµovstva.

Počuli ste, ľe otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde kaľdý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veµradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, ľe tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieri» so svojím bratom; aľ potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby »a protivník nevydal sudcovi a sudca stráľnikovi a aby »a neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaµ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.

Počuli ste, ľe bolo povedané: ‚Nescudzoloľíš!‘ No ja vám hovorím: Kaľdý, kto na ľenu hµadí ľiadostivo, uľ s ňou scudzoloľil vo svojom srdci.

Ak »a zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dosta» do pekla. A ak »a zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ís» celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manľelku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Kaľdý, kto prepustí svoju manľelku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoloľstvu; a kto si vezme prepustenú ľenu, cudzoloľí.

A zasa ste počuli, ľe otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisaha», ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Boľím trónom, ani na zem, lebo ona je podnoľkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretoľe je mestom veµkého Kráµa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôľeš urobi» bielym alebo čiernym.

Ale vaša reč nech je ‚áno áno‘, ‚nie nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Evanjelium podµa Matúša   −   Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem »a, Otče, Pán neba i zeme, ľe si zjavil maličkým tajomstvá Boľieho kráµovstva.

Jeľiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivos» nebude väčšia ako spravodlivos» zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráµovstva.

Počuli ste, ľe otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde kaľdý, kto sa na svojho brata hnevá.

Počuli ste, ľe bolo povedané: ‚Nescudzoloľíš!‘ No ja vám hovorím: Kaľdý, kto na ľenu hµadí ľiadostivo, uľ s ňou scudzoloľil vo svojom srdci. A zasa ste počuli, ľe otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisaha», ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte. Ale vaša reč nech je ‚áno áno‘, ‚nie nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

https://lc.kbs.sk/

....zdjęcia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mog± to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotycz±ce zbliżaj±cych się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wy¶lemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

stat4u
dursztyn-spisz.pl nowotarski.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
tatrzanskibs.pl
trybsz.agrowczasy.com
janpaluch@o2.pl
ospfrydman.republika.pl
nowabiala.com
lapszenizne.pl
foto.ntarg.pl
www.fotografie.nowytarg.pl
www.spisskastaraves.sk
adamowski.com.pl
tsp.org.pl
nowytarg.sk
sz.c0.pl
rogoznik.bnx.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb   


Spisz, Białka, Przełom Białki, Kramnica, Obłazowa, Lubań, Maniowy, jezioro czorsztyńskie, Zalew, Tatry, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Wypoczynek w Górach, Noclegi w Gorach, Baza noclegowa, agroturystyka , agroturystyka narty , baza , baza noclegowa , baza noclegowa spisz , białka , białki , czarna , czarna góra , dursztyn , falsztyn , frydman , gorach , go¶cinne , go¶cinne kwatery , go¶cinne kwatery agroturystyka , go¶cinne kwatery agroturystyka narty , góra , góry , góry noclegi , góry noclegi pokoje , góry noclegi pokoje go¶cinne , hotele , jurgów , kacwin , kraina , krempachy , kwatery , kwatery agroturystyka , kwatery agroturystyka narty , narty , niedzica , niżne , noclegi , noclegi pokoje , noclegi pokoje go¶cinne , noclegi pokoje go¶cinne kwatery , noclegi w , noclegi w gorach , noclegowa , noclegowa spisz , pokoje , pokoje go¶cinne , pokoje go¶cinne kwatery , pokoje go¶cinne kwatery agroturystyka , polski , powiat , przełom , przełom białki , roku , spisz , spisz góry , stat4u , trybsz , trzy , w gorach , wyżne , zamek , łapszanka , łapsze , łapsze niżne , łapsze wyżne

Serwis polecany przez: Good Sites, Link Resources, LinkVote, katalog.jakpozycjonowac.pl oraz Web Directory.