2017-05-23, godzina
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Czytanie na I niedzielę Wielkiego Postu. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 05.03.2017 19:22 / odwiedzin: 374 / Franciszek Pacyga

I niedziela Wielkiego Postu          5 marca 2017 r.

  1. 1.           W ¦rodę Popielcow± składka  na najuboższych członków naszej wspólnoty parafialnej wyniosła 1158,54 zł. ¦rodki te zostan± rozdysponowane przez zespół zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzisiaj przed ko¶ciołem zbieramy datki na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie.
  2. 2.           Na ołtarzu Serca Pana Jezusa wystawione zostały baranki wielkanocne. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone będ± na pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
  3. 3.           Zachęcam do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Za pobożne odprawienie drogi krzyżowej podobnie jak za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.
  4. 4.           W poniedziałek po Mszy ¦w. na plebani odbędzie się spotkanie uczniów klas III gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania oraz spotkanie redakcji naszej parafialnej gazety.

NIEDZIELA, 5 marca

7.30      sł.         ++ Katarzyna i Józef Bryja – rocz. ¶m., syn Jan

9.00                   ++ Małgorzata i Jan Pietraszek – rocz. ¶m., Anna i Andrzej Bogaczyk – rocz. ¶m.

10.30                 ZA PARAFIAN

 

PONIEDZIAŁEK, 6 marca

18.00                 podziękowanie za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsz± Boż± opiekę dla Elżbiety i Jana Krzysztofek oraz całych rodzin Krzysztofek i Kowalczyk

WTOREK, 7 marca

18.00                 ++ Maria i Jan Mo¶, syn Jan

¦RODA, 8 marca

7.00                   + Jan Paluch – od wnuka Krzysztofa z żon±

CZWARTEK, 9 marca

18.00                 + Józef Mo¶ – od syna Roberta z żon± i córkami

PIˇTEK, 10 marca

18.00                 + Józef Surma – od Jana Tomaszkowicza z USA

SOBOTA, 11 marca

18.00                 w int. Jakuba w 18 rocz. urodzin o zdrowie i błog. Boże dla niego i całej rodziny

 

NIEDZIELA, 12 marca

7.30      pl.        podziękowanie za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsz± Boż± opiekę dla całej rodziny Galusiów

9.00                   + ks. prałat Józef Kozieł – rocz. ¶m.

10.30                 ZA PARAFIAN

 


...

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK APIERWSZE CZYTANIE (Rdz 2,7-9;3,1-7)

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchn±ł w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istot± żyw±. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umie¶cił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wygl±du i smaczny owoc rodz±ce oraz drzewo życia w ¶rodku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A w±ż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierz±t polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: „Czy to prawda, że Bóg powiedział: »Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?«”.
Niewiasta odpowiedziała wężowi: „Owoce z drzew tego ogrodu je¶ć możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w ¶rodku ogrodu, Bóg powiedział: »Nie wolno wam je¶ć z niego, a nawet go dotykać, aby¶cie nie pomarli«”. Wtedy rzekł w±ż do niewiasty: „Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworz± się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkosz± dla oczu i że owoce tego drzewa nadaj± się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z ni±; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że s± nadzy; spletli więc gał±zki figowe i zrobili sobie przepaski.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17)

Refren:Zmiłuj się, Panie, bo jeste¶my grzeszni.

Zmiłuj się nade mn±, Boże, w łaskawo¶ci swojej, *
w ogromie swej lito¶ci zgładĽ moj± nieprawo¶ć.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczy¶ć mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawo¶ć swoj±, *
a grzech mój jest zawsze przede mn±.
Przeciwko Tobie zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tob±.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi ¶więtego ducha swego.

Przywróć mi rado¶ć z Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będ± głosić Twoj± chwałę.


DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (Rz 5,12-19)

Przestępstwo sprowadziło ¶mierć, ale obficiej spłynęła łaska

Czytanie z Listu ¶w. Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na ¶wiat, a przez grzech ¶mierć, i w ten sposób ¶mierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na ¶wiecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież ¶mierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyj¶ć.
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ¶mierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym przez jednego grzesz±cego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiaj±cy, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego ¶mierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymuj± obfito¶ć łaski i daru sprawiedliwo¶ci, królować będ± w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiaj±cy, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie daj±ce życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy stan± się sprawiedliwymi.


Oto słowo Boże.

...

1. pôstna nedeµa

Refrén: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
alebo kratšie
Chvála ti, Kriste, Kráµ večnej slávy.Nielen z chleba ľije človek, ale z kaľdého slova, ktoré vychádza z Boľích úst.

Kniha Genezis   −   Gn 2, 7-9; 3, 1-7a

Stvorenie prvých µudí a hriech

Pán, Boh, stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol do jeho nozdier dych ľivota. Tak sa stal človek ľivou bytos»ou.

Potom Pán, Boh, vysadil v Edene, na východe, záhradu a v nej umiestil človeka, ktorého bol utvoril. Pán, Boh, dal vyrás» zo zeme stromom všetkých druhov, krásnym na pohµad a chutným na jedenie; uprostred záhrady dal vyrás» stromu ľivota a stromu poznania dobra a zla.

Had bol µstivejší neľ všetky poµné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh. I vravel ľene: „Naozaj vám Boh zakázal jes» zo všetkých stromov záhrady?“

®ena mu odpovedala: „Jeme ovocie zo všetkých stromov, čo sú v záhrade. Len ovocie stromu, ktorý je uprostred záhrady, nám Boh zakázal jes», ba aj dotknú» sa ho, aby sme nezomreli.“

No had povedal ľene: „Nie, nezomriete. Ale Boh vie, ľe v deň, keď budete z neho jes», otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete pozna» dobro i zlo.“

®ena videla, ľe by bolo dobré jes» zo stromu, ľe strom je na pohµad krásny a na získanie múdrosti vábivý; vzala z jeho ovocia a jedla a dala aj svojmu muľovi, čo bol s ňou, a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, ľe sú nahí.

Kniha ľalmov   −   ® 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14+17

Refrén: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Zmiluj sa, Boľe, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veµké zµutovanie znič moju neprávos».
Úplne zmy zo mňa moju vinu *
a očis» ma od hriechu. R.
Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. R.
Boľe, stvor vo mne srdce čisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. R.
Navrá» mi rados» z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veµkej ochoty.
Pane, otvor moje pery *
a moje ústa budú ohlasova» tvoju slávu. R.

List Rimanom   −   Rim 5, 12-19

Kde sa rozmnoľil hriech, v miere ešte väčšej sa ukázala milos»

Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smr», tak aj smr» prešla na všetkých µudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete uľ pred zákonom, lenľe hriech sa nepočíta, keď nieto zákona. No smr» panovala od Adama aľ po Mojľiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prís».

Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milos»ou jedného človeka, Jeľiša Krista, v mnohých rozhojnila Boľia milos» a dar. A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milos» však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení.

Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smr», tým skôr skrze jedného, Jeľiša Krista, budú v ľivote kraµova» tí, čo dostávajú hojnos» milosti a darovanej spravodlivosti.

Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým µuďom, tak spravodlivos» jedného priniesla všetkým µuďom ospravedlnenie a ľivot. Lebo ako sa neposlušnos»ou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnos»ou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

List Rimanom   −   Rim 5, 12. 17-19

Kde sa rozmnoľil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milos»

Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smr», tak aj smr» prešla na všetkých µudí, lebo všetci zhrešili.

Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smr», tým skôr skrze jedného, Jeľiša Krista, budú v ľivote kraµova» tí, čo dostávajú hojnos» milosti a darovanej spravodlivosti.

Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým µuďom, tak spravodlivos» jedného priniesla všetkým µuďom ospravedlnenie a ľivot. Lebo ako sa neposlušnos»ou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnos»ou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Evanjelium podµa Matúša   −   Mt 4, 1-11

Chvála ti, Kriste, Kráµ večnej slávy.Nielen z chleba ľije človek, ale z kaľdého slova, ktoré vychádza z Boľích úst.
Jeľiš sa štyridsa» dní postí a je pokúšaný

Duch vyviedol Jeľiša na púš», aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsa» dní a štyridsa» nocí postil, napokon vyhladol.

Tu pristúpil pokušiteµ a povedal mu: „Ak si Boľí Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“

On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba ľije človek, ale z kaľdého slova, ktoré vychádza z Boľích úst.‘“

Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boľí Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú »a na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

Jeľiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúša» Pána, svojho Boha.‘“

A zasa ho diabol vzal na veµmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráµovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňa».“ Vtedy mu Jeľiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňa» a jedine jemu budeš slúľi».‘“

Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.zdjęcia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mog± to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotycz±ce zbliżaj±cych się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wy¶lemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

stat4u
dursztyn-spisz.pl http://www.malopolskie.pl/
ospfrydman.republika.pl
http://www.folklorfest.sk/
janpaluch@o2.pl
trybsz.agrowczasy.com
foto.podhale.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
www.spisskastaraves.sk
foto.ntarg.pl
nowytarg.sk
mok.nowytarg.pl
tatrzanskibs.pl
nowotarski.pl
lapszenizne.pl
rogoznik.bnx.pl
tsp.org.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb   


Spisz, Białka, Przełom Białki, Kramnica, Obłazowa, Lubań, Maniowy, jezioro czorsztyńskie, Zalew, Tatry, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański, Wypoczynek w Górach, Noclegi w Gorach, Baza noclegowa, agroturystyka , agroturystyka narty , baza , baza noclegowa , baza noclegowa spisz , białka , białki , czarna , czarna góra , dursztyn , falsztyn , frydman , gorach , go¶cinne , go¶cinne kwatery , go¶cinne kwatery agroturystyka , go¶cinne kwatery agroturystyka narty , góra , góry , góry noclegi , góry noclegi pokoje , góry noclegi pokoje go¶cinne , hotele , jurgów , kacwin , kraina , krempachy , kwatery , kwatery agroturystyka , kwatery agroturystyka narty , narty , niedzica , niżne , noclegi , noclegi pokoje , noclegi pokoje go¶cinne , noclegi pokoje go¶cinne kwatery , noclegi w , noclegi w gorach , noclegowa , noclegowa spisz , pokoje , pokoje go¶cinne , pokoje go¶cinne kwatery , pokoje go¶cinne kwatery agroturystyka , polski , powiat , przełom , przełom białki , roku , spisz , spisz góry , stat4u , trybsz , trzy , w gorach , wyżne , zamek , łapszanka , łapsze , łapsze niżne , łapsze wyżne

Serwis polecany przez: Good Sites, Link Resources, LinkVote, katalog.jakpozycjonowac.pl oraz Web Directory.