2018-04-20, godzina
imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha

Święto Bożego Ciała (zdjęcia: FP, Kajot)

data: 15.06.2017 19:40 / odwiedzin: 1115 / Franciszek Pacyga

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
- UROCZYSTOŚĆ, ROK A
PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 8,2-3.14b-16)

W czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej Bóg żywił lud manną

Czytanie z Księgi Powtórzonego Praw.

Mojżesz powiedział do ludu:
„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie.
Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147B,12-13.14-15.19-20)

Refren:Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jerozolimo, Pana, *
wysławiaj Twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 10,16-17)

Eucharystia jednoczy przyjmujących ją

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,51)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 6,51-58)

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Żydów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.


PROCESJA EUCHARYSTYCZNA


EWANGELIA PRZY PIERWSZYM OŁTARZU (Mt 26,17-19.26-29)

 

 


 

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: "Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?" On odrzekł: "Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami". Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów". Lecz powiadam wam: "Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego".

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA PRZY DRUGIM OŁTARZU (Mk 8,1-9)

 

 

 

.
 

Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: "Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka".
Odpowiedzieli uczniowie: "Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?" Zapytał ich: "Ile macie chlebów?" Odpowiedzieli: "Siedem".
I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA PRZY TRZECIM OŁTARZU (Łk 24,13-16.28-35)

 

Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.
I mówili nawzajem do siebie: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"
W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.
Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.


EWANGELIA PRZY CZWARTYM OŁTARZU (J 17,20-26)

 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
"Ojcze nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich".

Oto słowo Pańskie.
...

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
(slávnosť)

Refrén: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.
– nie je prikázaná – možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 8, 2-3. 14b-16a

Dával ti pokrm, ktorý si nepoznal ani ty ani tvoji otcovia

Mojžiš povedal ľudu: „Spomínaj si na celú cestu, ktorou ťa Pán, tvoj Boh, týchto štyridsať rokov viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby sa ukázalo, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho prikázania alebo nie.

Pokoril ťa, nechal ťa hladovať a potom ti dal za pokrm mannu, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Pánových úst.

Nezabudni teda na Pána, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva, a viedol ťa cez veľkú a hroznú púšť, kde boli ohnivé hady a škorpióny, po vyprahnutej zemi bez vody, ktorý pre teba z najtvrdšej skaly vyviedol vodu a sýtil ťa na púšti mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia.“

Kniha žalmov   −   Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

Refrén: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.
Chváľ, Jeruzalem, Pána, *
oslavuj, Sion, svojho Boha.
Lebo upevnil závory tvojich brán *
a požehnal tvojich synov v tebe. R.
Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, *
sýti ťa najlepšou pšenicou.
Svoj rozkaz na zem zosiela; *
rýchlo sa šíri jeho slovo. R.
On svoje slovo zvestuje Jakubovi, *
svoje zákony a prikázania Izraelovi.
Neurobil tak iným národom, *
nezjavil im svoje zámery. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 10, 16-17

Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo

Bratia, nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?

Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.

Sekvencia

Chváľ, Sione, Spasiteľa,
chváľ Pastiera, Živiteľa,
v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš.

Koľko máš síl, toľko snaž sa:
tak je veľká jeho krása,
že ju chváliť nestačíš.

Živý chlieb, čo život dáva,
dnes naozaj podľa práva
ospevovať treba nám.

Ten chlieb nad večerným stolom
lámal dvanásť apoštolom
skutočne náš drahý Pán.

Buď mu chvála, plná, jasná,
slávnosť príjemná a krásna,
v srdci vrúcne plesanie.

Nech dnes prvé stolovanie,
čo si ustanovil, Pane,
úctu od nás dostane.

Hostina nového Kráľa
Baránka nám darovala;
koniec starej slávnosti.

Po starých, hľa, nové časy,
pravda tôňu iste zhasí,
svetlo noc von vyhostí.

Čo sám Kristus obetoval,
chcel, by kňaz vždy obnovoval
na pamiatku jeho rán.

Tak sme Cirkvou poučení,
že sa chlieb a víno zmení
na obetu spásy nám.

Kresťanom sa veriť dáva,
že sa z chleba telo stáva,
víno sa v krv zmeňuje.

Čo zrak nezrie, nevie hlava,
overí nám viera pravá,
čo moc vecí zvyšuje.

Rozličnými pod spôsobmi,
znakmi, nie však podstatami
ukrytý je pravý Boh.

Telo je sa, krv sa pije:
Kristus celý stále žije
v obidvoch tých spôsoboch.

Ak ho prijmeš, vždy je celý,
neláme sa, nerozdelí,
celý sa vždy požíva.

Tisíce ho prijímajú,
však celého všetci majú,
z celku sa neodníma.

Dobrí aj zlí prijímajú,
nerovnaký údel majú:
život, buď odsúdenie.

Život dobrým, smrť zas hriešnym;
hľa, jak účinok rozličný
pôsobí prijímanie.

Keď sa chlieb sviatostný láme,
v každej časti požívame
telo Pána v celosti.

Podstata je nezmenená,
len v znaku je táto zmena;
zostáva moc sviatosti.

* Hľa, chlieb z neba, chlieb anjelov,
stal sa ľuďom živým chlebom,
nedajme ho zneuctiť.

Zobrazený v Izákovi,
spodobený v baránkovi,
v manne danej na púšti.

Pastier dobrý, chlieb náš pravý,
zmiluj sa, ó, preláskavý

Ježiš, pas nás, chráň nás v zdraví,
vezmi si nás do výšavy,
nech tiež zrieme zem živých.

Všetko vieš a možné je ti:
tu nás pasieš, svoje deti;
tam nech stoluje a sedí
každý z nás jak dedič svätý,
brat občanov blažených.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.
Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky; a ja ho vzkriesim v posledný deň

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.

Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“zdjecia

Obszerniejsza galeria zdjęć z tego wydarzenia znajduje się  tutaj 

dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl trybsz.agrowczasy.com
nowotarski.pl
spisz.org
adamkokot.pl
gold-fotografia.pl
podhale24.pl
http://www.malopolskie.pl/
mok.nowytarg.pl
sz.c0.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
www.fotografie.nowytarg.pl
tsp.org.pl
janpaluch@o2.pl
goral.info.pl
nowytarg.sk
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb