2018-06-24, godzina
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Czytanie na XXI niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 04.09.2017 06:13 / odwiedzin: 402 / Franciszek Pacyga

XXI niedziela zwykła     27 sierpnia 2017 r.

 1. 1.                 Witamy w naszej wspólnocie parafialnej dk. Szymona Wykupila, który od wczoraj rozpoczął praktykę duszpasterską w naszej parafii. Dk. Szymon pochodzi z parafii w Świątnikach Górnych, a u nas będzie pracował do czerwca przyszłego roku.
 2. 2.                 W liturgii tego tygodnia będziemy wspominać:
 • w poniedziałek – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła;
 • we wtorek – męczeństwo św. Jana Chrzciciela;
 • w piątek – bł. Bronisławę, dziewicę.
 1. 3.                 W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W perspektywie zbliżającego się rozpoczęcia roku szkolnego zachęcam do spowiedzi zwłaszcza uczniów i nauczycieli. Dla uniknięcia tłoku przy konfesjonale zapraszam do spowiedzi pół godziny przed mszami:
 • w poniedziałek – uczniów klas IV, V i VI,
 • we wtorek – uczniów klasy VII,
 • w czwartek – uczniów klas gimnazjalnych.
 1. 4.                 W I sobotę po porannej Mszy Św. osoby starsze lub chore będą miały możliwość przystąpić do spowiedzi i Komunii Św. w swoich domach.
 2. 5.                 W odpowiedzi na apel metropolity poznańskiego, abpa Stanisława Gądeckiego, w przyszłą niedzielę przed kościołem przeprowadzimy zbiórkę do puszek na pomoc poszkodowanym w wyniku wichur i burz na północy naszego kraju. Zachęcam także do innych form pomocy ofiarom nawałnic. Można o nich przeczytać na stronie internetowej Caritas.
 3. 6.                 Prenumeratorzy miesięcznika Różaniec mogą w zakrystii odebrać wrześniowy numer, a wszystkich zachęcam do nabycia Gościa Niedzielnego, do którego dołączony jest film pt. Misja.
 4. 7.                 Zapowiedzi 12/2017.

NIEDZIELA, 27 sierpnia

7.30      pl.         w int. Zofii i Franciszka Paluchów z okazji 25 rocz. ślubu - podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia dla jubilatów i całej rodziny

9.00                    ++ Anna i Andrzej Hyła, Elżbieta i Walenty Gielata, Anna i Jan Waksmundzcy

10.30                 ZA PARAFIAN ­– dożynki

 

PONIEDZIAŁEK, 28 sierpnia

19.00                 ++ Walenty Krzysztofek, Maria i Józef Bizub, Elżbieta Tomaszkowicz

WTOREK, 29 sierpnia

19.00                 ++ Maria i Józef Paluch – rocz. śm., Maria Łukasz

ŚRODA, 30 sierpnia

7.00                   + Katarzyna Mosz – od syna Janusza

CZWARTEK, 31 sierpnia

19.00                 ++ Zofia i Franciszek Jurkowski – od córki Mary z dziećmi

PIĄTEK, 1 września

7.00    pl.          + s. Maria Brońska – 7 rocz. śm.

19.00  sł.          ++ Grażyna Podoba – 12 rocz. śm., Beata Mrugała – 7 rocz. śm.

SOBOTA, 2 września

7.00     sł.          + Andrzej Sarna – 3 rocz. śm.

19.00   pl.         + Józef Bryja – od córki Alicji i zięcia Dariusza

 

NIEDZIELA, 3 września

7.30      sł.          ZA PARAFIAN

9.00                    ++ Agata Franciszek i Maria Szproch – od rodziny Tomaszkowicz

10.30                 w int. Eweliny i Marcina Bizubów w 1 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. na dalsze lata życia.
...

 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 22,19–23)

Klucz domu Dawidowego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:
„Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca’’.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 138,1,2a.2bc i 3.6 i 8bc)

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów. *
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.


DRUGIE CZYTANIE  (Rz 11,33–36)

Hymn na cześć mądrości Bożej

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 16,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Mt 16,13–20)
 
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Oto słowo Pańskie.
....

21. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 22, 19-23

Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu

Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca: „Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu.

V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu; keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť, a keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca.“

Kniha žalmov   −   Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc

Refrén: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, *
že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, *
vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. R.
Tvoje meno budem oslavovať, *
pretože si milosrdný a verný.
Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, *
a rozmnožil si vo mne odvahu. R.
Vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného, *
pyšného však zďaleka pozná.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; *
neopusť dielo svojich rúk. R.

List Rimanom   −   Rim 11, 33-36

Všetko je od neho, skrze neho a pre neho

Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 16, 13-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Ty si Peter; tebe dám klúče od nebeského kráľovstva

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.
...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://gimpress.c0.pl/
spisz.org
tsp.org.pl
adamowski.com.pl
ospfrydman.republika.pl
adamkokot.pl
gold-fotografia.pl
goral.info.pl
nowotarski.pl
tatrzanskibs.pl
rogoznik.bnx.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
sz.c0.pl
janpaluch@o2.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
lapszenizne.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb