2018-06-24, godzina
imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Czytanie na XXV niedz. zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. Nowy numer gazetki Echo Parafii Krempachy Nr. 42.

data: 24.09.2017 11:14 / odwiedzin: 434 / Franciszek Pacyga

XXV niedziela zwykła       24 września 2017 r.

  1. 1.                 W liturgii tego tygodnia będziemy przeżywać:
  • w poniedziałek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera;
  • w środę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera;
  • w czwartek – wspomnienie św. Wacława, męczennika;
  • w piątek – święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (z tej okazji w następną niedzielę parafia w Dębnie będzie świętować odpust parafialny – suma o godz. 11.30);
  • w sobotę – wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.
  1. 2.                 W poniedziałek zapraszam rodziców gimnazjalistów i uczniów klas VI i VII na Mszę Św. i spotkanie dotyczące przygotowania do bierzmowania.
  2. 3.                 W imieniu księdza rektora krakowskiego seminarium duchownego pragnę podziękować za dary jesieni dla seminarium. W tym roku 31 gospodarzy z naszej wsi ofiarowało część zebranych płodów rolnych, a 7 parafian złożyło ofiary pieniężne na utrzymanie kleryków. Bóg zapłać!
  3. 4.                 We wtorek zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dochód z jego utylizacji zostanie przeznaczony na zakup inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej, który prowadzą siostry orionistki. Wszelkie elektrośmieci proszę składać na placu przed kościołem najpóźniej do godz. 9.00.

 

NIEDZIELA, 24 września

7.30      pl.        + Elżbieta Łojek – od syna Aleksandra z żoną

9.00                    ZA PARAFIAN

10.30                 ++ Ilona Pietraszek – 10 rocz. śm., mąż Walenty – od córek z rodzinami

 

PONIEDZIAŁEK, 25 września

18.00                 + Elżbieta Wojeńska – od Zofii i Józefa Wojeńskich

WTOREK, 26 września

18.00                 ++ Maria i Jan Tomaszkowicz, Maria i Michał Kalata

ŚRODA, 27 września

7.00                   ++ Maria Świec – 6 rocz. śm., zmarli z rodzin Świec i Surma

CZWARTEK, 28 września

18.00                 ++ Filomena i Walenty Kozub, Wojciech Surma, Jan Kozub, Emil i Henryk Lorencowicz

PIĄTEK, 29 września

18.00                 ++ Józef Moś – 1 rocz. śm., Maria żona – 11 rocz. śm.

SOBOTA, 30 września

18.00                 ++ Zofia Dębska – 31 rocz. śm., mąż Józef, Maria i Walenty Moś

 

NIEDZIELA, 1 października

7.30      sł.         ZA PARAFIAN

9.00                    w int. Pauliny i Pawła z okazji 10 rocz. ślubu – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla jubilatów i ich dzieci

10.30                 podziękowanie Panu Bogu za 50 lat pracy zawodowej z prośbą o zdrowie i błog. Boże na dalsze lata życia

...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55,6–9)

Myśli moje nie są myślami waszymi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i czło­wiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w prze­baczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.


Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145,2–3.8–9.17–18)

Refren:Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.


DRUGIE CZYTANIE (Flp 1,20c–24.27a)

Moim życiem jest Chrystus


Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez ży­cie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a um­rzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrys­tusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele – to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewan­gelii Chrystusowej.


Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 20,1–16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych sto­jących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł im: »Idźcie i wy do winnicy«.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jede­nastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierw­si, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, któ­rzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".


Oto słowo Pańskie.
...

25. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 55, 6-9

Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky

Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je nablízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery, nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje, k nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa.

Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami.

Kniha žalmov   −   Ž 145, 2-3. 8-9. 17-18

Refrén: Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.
Budem ťa velebiť každý deň *
a tvoje meno chváliť navždy a naveky.
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, *
tvoju veľkosť nemožno preskúmať. R.
Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. R.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách *
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, *
všetkým, čo ho vzývajú úprimne. R.

List Filipanom   −   Flp 1, 20c-24. 27a

Pre mňa žiť je Kristus

Bratia, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom alebo smrťou.

Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie, ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás.

Len žite tak, aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 20, 1-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.
Preto na mňa zazeráš, že som dobrý?

Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice.

Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ A oni šli.

Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.

Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu nečinne stojíte celý deň?‘ Vraveli mu: ‚Nik nás nenajal.‘ Povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice!‘

Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúc poslednými až po prvých!‘

Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní, a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac. Ale aj oni dostali po denári.

Vzali ho a šomrali na hospodára: ‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.‘

Ale on jednému z nich odpovedal: ‚Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý?‘

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.“

BANSKÁ BYSTRICA (v katedrále): Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici
(slávnosť; iba v katedrále)

Refrén: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!
Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 56, 1. 6-7

Cudzincov privediem na svoj svätý vrch

Toto hovorí Pán: „Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.

A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári; veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“

Kniha žalmov   −   Ž 84, 3. 4. 5+10. 11

Refrén: Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi!
Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.
Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Bože, náš ochranca, pohliadni *
a pozri na tvár svojho pomazaného. R.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 3, 9c-11. 16-17

Ste Boží chrám

Bratia, vy ste Božia stavba.

Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.

Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 2, 13-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.
Hovoril o chráme svojho tela

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.

V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“

Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“

Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“

Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“

Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“

Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.zdjecia

dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
http://podtatranskenoviny.delphi.sk/
spisz.org
nowabiala.com
http://www.folklorfest.sk/
lapszenizne.pl
www.spisskastaraves.sk
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
adamkokot.pl
ugnowytarg.pl
nowytarg.sk
sz.c0.pl
ospfrydman.republika.pl
goral.info.pl
gold-fotografia.pl
foto.podhale.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb