2018-09-26, godzina
imieniny: Cypriana, Justyny, ucji

Czytanie na II niedzielę zwykłą. Ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne.

data: 14.01.2018 21:13 / odwiedzin: 409 / Franciszek Pacyga

II niedziela zwykła – 14 stycznia 2018 r.

 

  1. 1.                 W liturgii tego tygodnia przypadają wspomnienia:
  • w środę – św. Antoniego, opata;
  • w piątek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
  • w sobotę – św. Sebastiana, męczennika.
  1. 2.                 W poniedziałek po mszy św. można będzie w kancelarii zamówić intencje mszalne na luty.
  2. 3.                 Zapowiedzi przedślubne nr 1/2018.

NIEDZIELA, 14 stycznia

7.30      sł.         ++ Rozalia Jakub Maria Walenty i Emil Świec

9.00                    + Bolesław Karcz – rocz. śm.

10.30                 ++ Jan Pitek – 24 rocz. śm., Helena, Jan Brzyzek, Grażyna Podoba

 

PONIEDZIAŁEK, 15 stycznia

18.00                 ++ Maria i Józef Paluch – 26 rocz. śm., Maria Łukasz – 10 rocz. śm

WTOREK, 16 stycznia

18.00                 ++ Andrzej Pacyga – 12 rocz. śm., żona Agnieszka, Elżbieta i Paweł Pacyga, Józef Surma, Andrzej Stanek

ŚRODA, 17 stycznia

7.00                   + Maria Paluch z Grygusiów

CZWARTEK, 18 stycznia

18.00                 + Katarzyna Mosz – od bratanka Stanisława z rodziną

PIĄTEK, 19 stycznia

18.00                 ++ Ferdynand Łukasz, żona Helena, Anna i Wojciech Łukasz, Maria – rocz. śm.

SOBOTA, 20 stycznia

18.00                 + Helena Bizub – od synowej Marii

 

NIEDZIELA, 21 stycznia

7.30      pl.        ++ Małgorzata Tomaszkowicz, Małgorzata Błachut

9.00                    w int. Jakuba z okazji 18 rocz. urodzin – o Boże błog., wierność Bogu i Kościołowi oraz szczęście w dorosłym życiu

10.30                 ZA PARAFIAN
....

II NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK BPIERWSZE CZYTANIE (1 Sm 3,3b-10.19)

Powołanie Samuela

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela.

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać.
Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: „Samuelu!” Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: «Mów, Panie, bo sługa Twój słucha»”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”.
Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 40,2 i 4ab.7-8a.8b-10)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana, +
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: +
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.


DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 6,13c-15a.17-20)

Wasze ciała są członkami Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 1,41.17b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 1,35-42)

Powołanie pierwszych uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie.
...

2. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 3, 3b-10. 19

Hovor, Pane, tvoj sluha počúva

Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa.

Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ Pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“

On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!“ Odišiel teda a spal ďalej.

Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“

On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!“ Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo.

Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“

Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘“ Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste.

Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“

Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem.

Kniha žalmov   −   Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Čakal som, čakal na Pána *
a on sa ku mne sklonil.
Do úst mi vložil pieseň novú, *
chválospev nášmu Bohu. R.
Obety a dary si nepraješ, *
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, *
preto som povedal: „Hľa prichádzam. R.
Vo zvitku knihy je napísané o mne, *
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj, *
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ R.
Ohlasujem tvoju spravodlivosť *
vo veľkom zhromaždení;
svojim perám hovoriť nebránim, *
Pane, ty to vieš. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Vaše telá sú Kristovými údmi

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.

Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?

Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.

Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 35-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho.
Našli sme Mesiáša

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.
...zdjecia
dodaj komentarz


Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl trybsz.agrowczasy.com
ugnowytarg.pl
foto.podhale.pl
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
gold-fotografia.pl
adamowski.com.pl
http://gimpress.c0.pl/
goral.info.pl
podhale24.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
ospfrydman.republika.pl
www.spisskastaraves.sk
sz.c0.pl
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
rogoznik.bnx.pl
adamkokot.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb