2022-05-25, godzina
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

DokMedzivojnovy spor medzi Durstinom a Krempachmi

opis
Durtn odjakiva patril do krempaskej farnosti. Potvrdzuj to vetky schematizmy spiskej dieczy, ako aj medzivojnov schematizmy krakovskej dieczy. Spisk schematizmy z rokov 1838, 1913 a 1920 uvdzaj, e krempask farnos existovala u v roku 1600, e patrnom farnosti bol pn Ferdinand slobodn barn Horvath de Palocsa. Navye, e je tu kostol svtho Martina biskupa muenka a e jazykom obyvateov farnosti je slovenina. Schematizmus z roku 1838 informuje, e farrom bol Jozef Dzurilla. Nakoniec mme aj vyslenie katolkov v Krempachoch - 597, a v durtnskej fililke – 345. V schematizme z 1913 roku ostali toton len dva zznamy, t.j. patrocinium kostola (svt Martin, biskup, muenk) a jazyk farnkov (slovenina, „lab. slav.”). Vetky ostatne daje s in. Zmenil sa - v dsledku maarizcie - aj nzov Krempch. Teraz je to u Belakorompa. „Prius” (predtm): „Dunajecz-Krempach”. Poda schematizmu farnos v Krempachoch existovala u v roku 1278, aj ke matriky zanaj rokom 1744. Patrnom farnosti nie s u pni z Paloce (Plave), ale krepask urbr („compossesssoratus Belakorompaensis“). Farnos v roku 1913 spravoval Frantiek Haber, rodk z Ninch Lp, bval dekan nedeckho ditriktu. Poet obyvateov Krempch mierne narstol - 690, km v durtnskej fililke rapdne klesol - 220. Schematizmus z 1929 roku opakuje vinu dajov zo Schematizmu z pred siedmich rokov. Po smrti Frantika Habera (20. janura 1916) vedenie farnosti prevzal Pavol Drbjak, naroden 12. februra 1887 vo Vekom Borove. Znil sa tie poet kolopovinnch det: v Krempachoch - 155, v Durtne - 51. Da 28. jla 1920 sa 14 dedn severnho Spia, vrtane Krempch a Durtna, dostalo do Poska. Z administratvno-prvneho hadiska boli sasou spisko-oravskho okresu (1920 - 1925) a novotargskho okresu (1925 - 1939), a tak aj sasou krakovskho kraja, pozostvajceho z 24 okresov. Zmena ttnej hranice znamenala, e dev spiskch farnost bolo prilenench ku krakovskej diecze. O tomto pripojen tame - ete aj v 1925 roku - na titulnej strane krakovskho schematizmu: „territorii Scepusiae et Oravae Republicae Poloniae adnexi” (zemia Spia a Oravy pripojen k Poskej republike). V obdob 1920 - 1925 vak jurisdikcia nad deviatimi farnosami severnho Spia patrila naalej spiskmu biskupovi, ktorm od roku 1921 bol Jn Vojtak, rodk zo Zkamennho na Orave. O jurisdikcii krakovskho arcibiskupa, kardinla Adama Sapiehu nad severospiskmi farnosami meme hovori a od roku 1925, v dsledku ustanoven dvoch prvnych noriem, t.j.: lnku IX posko-vatiknskeho konkordtu a ppeskej buly „Vixdum Poloniae unitas”. Na zklade tchto noriem boli ku krakovskej diecze pripojen dva dekanty: spisk a oravsk, zahrujce spolu 18 farnost (9 spiskch a 9 oravskch).Takto arcibiskup zskal jurisdikciu nad malou astou spiskej dieczy na obdobie celch 14 rokov, t.j. do decembra 1939 roku. V ase, ke zaal spor o plnenie patrontnych povinnost medzi Durtnom a Krempachmi, t.j. v roku 1922, krempaskm farrom bol u in slovensky kaz, Spiiak - Andrej Hric, naroden v Bijacovciach v 1868 roku. Elenchus za tento rok uvdza - vo veci pripojench k Posku spiskch a oravskch farnost - len najpodstatnejie daje. Krakovsk schematizmus charakterizuje krempask farnos nasledovne: „Krempachy (p. Frydman). N. a. 843. Par. Hric Andreas, n. 1868, o. 1892”, o znamen: „Krempachy (pota Fridman). Poet du 843. Farr Hric Andrej, naroden 1868, vysvten 1892.” Da 2. februra 1922 sa samosprvne predstavenstvo obce Durtn obrtilo na krakovsk biskupsk konzistrium so iadosou o poslanie kaza do Durtna: „Najgortszem naszem pragnieniem jest mie wasnego Pasterza. Kociek mamy - probostwo wystawilibymy natychmiast - bylebymy tylko wiedzieli na pewno, e Ksidza dostaniemy. Nikt z nas nie poskpi ofiar, byle mie wasnego ksidza. Mamy tyle paci Krempachom - wolimy przecie zoy na swoje. - Prob t nasz - najgorcej polecamy askawemu rozpatrzeniu.” Predposledn veta listu ukazuje jasne na prav prinu iadosti durtnskych farnkov. Durtnska samosprva ju popisuje v prvej asti dos obsiahleho psma(5 strn): „Naleymy do parafii Krempachy. Od najdawniejszych czasw patronem (kollatorem) kocioa parafialnego w Krempachach by waciciel Krempachw - baron wgierski. - On te dawa na utrzymanie kocioa, co trzeba byo t.z. materya - my za robocizn. - Od 40. lat, gmina Krempachy odkupia od barona grunta, a wraz z niemi prawo kolatorskie przeszo na gmin. My za t.z. Dursztyn (filiaka) dawa wci na potrzeby tak kocioa, jak i plebanii trzeci cz robocizny. Poniewa wwczas, nie mielimy w Dursztynie ani cmentarza ani kocioa, - czasem, na proby Krempaszanw, - dawalimy i co nie co materyau. - Od 22. lat za zbudowalimy, wycznie wasnym kosztem kociek (162 m2 podoga) i postaralimy si o wasny cmentarz. Tylko niestety ksidza doczeka si nie moemy, gdy ksia proboszczowie krempascy, ilu ich byo, ani raz w rok, nie chc na Dursztynie Mszy w. odprawi. Z chwil objcia praw kolatorskich gmina Krempachy da od nas bymy pacili 3. cz materyau i trzeci cz roboty. Na to znw my zgodzi si nie moemy, gdy nas jest wszystkich razem 200 dusz - Krempaszanw 700. My musimy te utrzymywa wasny koci i nikt nam w tem nie dopomaga. Jako filialka dawalibymy na potrzeby tak kocioa jak i plebanii 3. cz roboty, jednake materyau da nie moemy, tembardziej, e za kad usug duchown, musimy ksidzu proboszczowi paci podwjnie ni Krempaszanie, n.p. Krempaszanie pac za wywd 10 koron czes. - my 20, co przy obecnym kursie wynosi 400 Mkp. Tak samo pacimy podwjnie za lub, pogrzeb, chrzest, itp. - W r. 1919 przez niedbalstwo kocielnika, spali si w Krepachach wielki otarz. Oni zadali teraz od nas, by kady gazda dursztyski zoy 200 kor. czes. Poniewa nie zgodzilimy si na to samowolne postpienie, postawili wart pod kocioem, i cay rok do kocioa nie puszczali, a cho kto odwaniejszy i wszed do kocioa, to go za bary do pola wypchali - Chodzilimy si uali do wadz wgierskich i Pan Starosta ze Starej wsi powiedzia nam: „kto spali - niech ten naprawi”.- Krempaszanie otarz odnowili, cay koci kazali wymalowa - a teraz daj od nas 3. cz kosztw. Poprzedni ksidz proboszcz przenis si - od roku prawie mamy nowego ksidza proboszcza w Krempachach - ale i ten grozi nam, e pki nie zoy kady z nas tej kwoty - nie bdzie ani nas chrzci, ani chowa - ani lubu nie da.- Rozaleni tem wszystkiem - dowiedziawszy si, e Najprzewielebniejszy Ksidz Biskup obj Spisz i Oraw pod Swoj wadz, wysalimy w listopadzie 2 naszych penomocnikw z pokorn prob o poratowanie nas w tej niedoli. - Niestety, Najprzewielebniejszy Ksidz Biskup nie mg ich wysucha, gdy sprawa administracyi Spisz - nie bya jeszcze ustalon. Poniewa dzi wiemy ju napewno, e Spisz i Oraw przyczono do dyecezyi krakowskiej-, omielamy si po raz drugi - przedstawi Najprzewielebniejszemu Konstystorzowi nasze dolegliwoci i potrzeby. -” Na konci psma okrhla peiatka s npisom „Urzd Gminny Dursztyn” a podpisy vojta (Jendrej Lentovski), podvojta (Martin Tomakovi), lenov miestnej samosprvy (Jozef Lentovszki, Vojcek Hornik, Martin Tomakovi, Pavel Sova). S obsahom sanosti shlasilo 38 farnkov, ktor sa na druhej stane dokumentu podpsali. radn psmo durtnskej samosprvy vyznelo naprzdno. Krakovsk kria sa toti neponhala s odpoveou. Dopis farnkov z Durtna nm dos presne umouje datovanie stavby tamojieho kostolka, na rok 1902. Komentovan dokument ns taktie informuje, e Krempaania odkpili grunta od maarskho barna - bol nm nemeck barn Jungenfeld, ktor sa oenil s Kornliou Salamonovou, pred 40. rokmi (potajc od roku 1922), to znamen v roku 1882. Na druhej strane prekvapuje, e predstavitelia samosprvy starostu Spiskej Starej Vsi - ete vo februri 1922 - nazvaj „maarskm vojtom”. Akoby nevedeli, e eskoslovensk republika sa kontituovala u 30. oktbra 1918. Nakoniec sc presveden, e jurisdikcia nad severnm Spisom prela v roku 1922 na krakovskho biskupa, uho hadaj pomoc, namiesto toho, aby sa obrtili na - kompetentnho v tej veci - spiskho biskupa - Jna Vojtaka. Zd sa, e mlanie krakovskej krie si meme vysvetli asi tak, e Krakov sa nepovaoval za kompetentnho rozhodova vo veci, ktor patrila - a do roku 1925 - do prvomoci Spiskej Kapituly. Z alieho dopisu durtnskych farnkov meme usdi, e krakovsk biskup vyjadril svoje stanovisko a 22. jla 1923. ia, nepoznme pvodinu odpovede. Navye nevieme, i ilo o stanovisko vyjadren v psomnej forme, i stne, pripadne poskytnut v krii durtnskym delegtom. V kadom prpade, z dopisu delegtov durtnskej obce, koncipovanho 24. jla 1923 - bezpochybne vyzer, e Durtnania s hotov s na stupky a hada kompromis. Text pomerne krtkeho listu, podpsanho tentoraz u len piatimi obyvatemi Durtna, na ele z vojtom Jendrejom Lentovskim, znie: „Mieszkacy wsi Dursztyn, parafji Krempach zgadzaj si na ponoszenie kosztw utrzymania Kocioa w Krempachach w stosunku i rozmiarze, jaki Najprzewielebniejszy Ksie Biskup raczy oznaczy w dniu 22 bm., proszc jedynie, by i ich delegaci weszli w skad Komitetu Kocielnego, by byli zwolnieni od obowizku dostarczania drzewa organicie w Krempachach, gdy o drzewo jest im bardzo trudno i dotychczas tego ciaru nie ponosili; i by opaty pobierane przez Ksidza Proboszcza w Krepachach byy rwne tak dla mieszkacw Dursztyna jak i Krempach, dotychczas bowiem za czynnoci parafjalne musieli opaca podwjne kwoty.” Po jedenstich mesiacoch zareagoval krakovsk arcibiskup. Da 7. janura 1924 psal dekanovi a zrove fridmanskmu farrovi tefanovi Andraovskmu (+ 1937), in Slovkovi z Preova: „udzielamy z wezwaniem, aby speni polecenie Nasze dane Ci w czasie wizytacji kanonicznej w Krempachach i przedoy sprawozdanie dotyczce porozumienia si gminy Dursztyn z gmin Krempachy co do datkw, jakie mieszkacy Dursztyna skada maj na rzecz konserwacji (?) Kocioa macierzystego w Krempachach. Gdyby nie mona byo doprowadzi do polubownej umowy, midzy wspomnianymi gminami zniewoleni bdziemy wyda zarzdzenie, ktre pooy kres dalszym waniom. Oczekujemy rychego i wyczerpujcego sprawozdania, wraz z odpowiednimi wnioskami, przy zwrocie komunikatu.” Dekan Andraovsk iste poslchol biskupsk urgenciu. Kee vak nemme k dispozcii dekansk spravodaj, nevieme ni o tom, ak spsoby navrhoval na rieenie - trvajceho u viac ako dva roky - sporu. V marci 1924 farnci Krempch a predstavitelia Durtna hadali rieenie sporu na Valnom zhromaden za asti miestneho farra - Andreja Hrica a dekana tefana Andraovskho. Predsedajci zhromadeniu kaz Hric prekvapil vetkch sprvou, e z farskch kronk vysvit, e a do roku 1801 Durtn patril do fridmanskej farnosti. Do toho asu teda Krempachy nemali iadnu fililku. Podriadenie Durtna krempaskej farnosti nastalo 11. novembra 1801 na prkaz vtedajieho spiskho biskupa Revaya. Farr Hric alej uviedol, e „wedug kroniki, jakote z innych dokumentw kocielnych wynika, e Dursztyn zawsze pokrywa trzeci cz wydatkw kocielno-parafialnych. To samo byo z robocizn i materiaem.” Reakcia prtomnch na zhromaden Durtnanov bolo okujca: „my penomocnictwa ze sob nie brali, gdy i tak dzisiaj, jakote w ogle trzeciej czci paci nie bdziemy - raczej nas pucie z waszego kocioa.” Aj napriek tomu sa prtomn uzniesli, e „pertraktacje upenomocnionych stron maj si rozpocz nie pniej, jak w 8 dni, a jeeli Dursztyn spraw do dnia 1-go maja 1924 nie wyrwna zupenie, uwaa si spraw, jak wyej wspomniano - za samowoln.” Zadlenie Durtna Krempaania vyslili na 8,532 Ks. „Parafjanie gminy Dursztyn zechc wszystkie wymienione zalegoci w czci na nich przypadajcej wyrwna do dnia 1.V. 1924 r. w wysokoci trzeciej czci i spr zastawi na wasny koszt. W przeciwnym razie rozumiemy, e powysi chc si od nas samowolnie odczy i jako takich, nigdy wicej do naszego kocioa nie przypucimy. Rwnoczenie z dniem powyszym ks. prb. miejsc, z powyszym dniem przestaje na ich rzecz wszelkich obsug religijnych t.j. nie bdzie chrzci, lubw maeskich udziela, ni pogrzebw urzdza, bez wzgldu na zbieg okolicznoci.” Zo zpisnice vysvit, e prtomn nejednotne interpretuj stanovisko biskupa poas kanonickej vizitcie v Krempachoch. Poda kanonika Andraovskho vizittor navrhol znenie obnosu dloby na 5,000 Ks, km Krempaan Paluch, ktorho protokol oznauje ako celkom nezaujatho, uviedol, e biskup navrhol znenie podlnosti Durtna o 1,000 Ks. Tajomnk zhromadenia - Paluch - ako svedok jednania s biskupom, poas kanonickej vizitcie tvrd, e nvrh biskupa bol dos veobecn: „biskup radzi , by Dursztynowi co obniy ze sumy oglnej t.j. z 8.532 Kc.“ Tajomnk Paluch navrhol, aby durtnske dlhy zni o 1,000 Ks. Poda protokolu Krempaania videli ete jednu schodn cestu rieenia u p rokov trvajceho sporu: „na danie Dursztyna, aby go od tutejszej parafii zwolni - to jeeli Najprzewielebniejszy Konsystorz si do tego przychyli (czego i my pragniemy), to my Krempaszanie nie damy od Dursztyna, ani jednego halerza, pomimo wszelkich praw z naszej strony.” Rokovania valnho zhromadenia skonili vobou farskej komisie, ktorej lohou malo by ukonenie sporu. Trinslenn komisiu mal vies - ako jej predseda - miestny farr Andrej Hric. Kpie zpisnice boli poslane Biskupskmu konzistriu v Krakove, kanonikovi Andraovskmu a obci Durtn. Pod protokol sa podpsali tajomnk (Jan Pitoniak - uite v Durtne) a predseda zhromadenia (kaz Andrej Hric). Kostoln komisia mala posedenie u 23. marca 1924, za asti troch splnomocnencov Durtna. Zpisnica zo zasadnutia poukazuje na mal konflikt medzi krempaskm farrom a fom spiskho dekantu: „Ks. A. Hryc owiadcza, e nigdy Dursztynowi nie szkodzi i prostuje uczynione mu zarzuty przez ks. kanonika Andraovskyego, jakoby powyszych mia krzywdzi swoim postpowaniem. Przytacza cay szereg przykadw swej duszpasterskiej pracy nad pogodzeniem stron, jednak dotychczas bezskutecznej.” Poda lena Komisie Jakuba Zygmunta: kaz kanonik Andraovsk „wprost demoralizuje Dursztynian, by Krempachom tyle nie pacili itp.” Na otzku nelnka obce P.Palucha, i do 1. mja 1924 Durtnania zaplatia dlh, predstavitelia fililky odpovedali, „e najwicej zapaciliby 5000 Kc. i cz na nich przypadajc na rzecz zabudowa administracyjnych (jak zawsze), a co do dalszych, to ani mwi o czem niema, gdy nigdy tego paci nie bd. Raczej nas wypucie cakiem od waszego kocioa.” Vyhroten stanovisk obidvoch strn konfliktu znemonili kompromisne rieenie sporu. V takej situcii zapisovate mohol u len kontatova elanie obidvoch strn, aby sa Durtn odpojil od krempaskej farnosti: „Spraw uwaa si po obu stronach za skoczon w tem sensie, e Najprzewielebniejszy Konsystorz Ksico Biskupi w Krakowie oddzieli Dursztyn od Krempach. S to yczenia obu stron!” U o dva dni neskr, t.j. 25. marca 1924 tajomnk Jan Pitoniak a predseda kaz Andrej Hric poslali na krakovsk konzistrium odpisy horecitovanch protokolov, „z prob o askawe przychylenie si do ukoczenia teje sprawy. Poniewa gmina Dursztyn ju od roku 1911 przy kadej okazji wyraa yczenia, by si od nas odczy, my Krempaszanie take i pragniemy tego, gdy od pocztku po dzie dzisiejszy jedynie kopoty nam sprawiali. Przy kadem wydatku bylimy zmuszeni drog egzekucyjn ciga cz na nich przypadajc. (Tak wiadcz o tem dokumenta kocielne.). Bdziemy mocno zobowizani, jeeli si sprawa rozstrzygnie ostatecznie, a Dursztyn od nas odczonym zostanie. W takim razie zrzekamy si w ogle wszelkich pretensyj od nich raz na zawsze.” Nemme pramene ukazujce stanovisko krakovskho arcibiskupa. Je navye otzne, i tak dokumenty vbec boli. Pripadn mlanie krakovskej diecznej administratvy by sme si mohli vysvetli tm, e v marci 1924 mal prvomoc riei konflikt ete stle spisk biskup Jn Vojtak. al prame, dosvedujci, e konflikt medzi Krempachmi a Durtnom ete neskonil, pochdza z roku 1932. Jeho obsah ns presvieda, e Krempaania hadali pomoc aj u orgnov svetskej verejnej sprvy. V radnom psme z 18. aprla 1932, podpsanom nelnkom Obecnho radu Tomakoviom a administrtorom farnosti - tribskm rodkom - Frantikom Mom - adresovanom predsednctvu Krakovskho kraja, jeho autori poukazuj, e kroky podniknut spisko-oravskm starostvom nedoviedli k zakoneniu sporu. Novotargsk radnk sa sce usiloval presvedi lenov farskho komittu z Durtna, aby zaplatili as trovov pripadajcich na Durtn, ale tto odpovedali, e mu ponknu len svoju prcu: „Wobec tego, e gmina Dursztyn nie chce na rzecz kocioa naszego adnych ciarw oprcz robocizny ponosi, oraz z uwagi, e koci nasz nie moe pomieci ludnoci obu w mowie bdcych gmin, upraszamy uprzejmie, aby Wojewdztwo w porozumieniu z Kuri Biskupi w Krakowie odczy zechciao gmin Dursztyn od naszego kocioa parafjalnego, a przyczyo gmin t np. do apsz Ninych.” Psmo podporilo svojimi podpismi iestich lenov cirkevnho komittu ako aj 78 farnkov obce Krempachy. Nevedno i autori psma boli presveden, e krajsky rad ma prvomoc vo veci zemnho delenia dieczy na farnosti; i prve naopak: vedeli, e je to vlun intern prvomoc sdelnho biskupa, ale aj tak hadali podporu u orgnov svetskej verejnej sprvy. Okresn nelnk Korniak referoval - 20. aprla 1932 - e sa doposia nepodarilo uri povinnosti obidvoch obc voi kostolu a farnosti v Krempachoch, kee nemme k dispozcii nariadenie maarskho Ministerstva Vierovyznan a Verejnej Osvety z roku 1873. Nie s tie jasno vymedzen prva a povinnosti farnkov z titulu patrontneho prva, po tom ako preli zo slobodnho barna Palochaya, resp. Salomona na tieto dve spisk dediny. „Dalszem utrudnieniem w ostatecznem zaatwieniu sprawy jest materjalna przewaga Krempaszan nad Dursztynianami, gdy pierwsi pod wzgldem zamonoci znacznie przewyszaj drugich i przy odnawianiu kocioa brali za podstaw wasne rodki materjalne, nieliczc si z tem, czy niektre wydatki s koniecznie potrzebne i czy Dursztynianie bd w monoci w nich partycypowa. Wszelkie usiowania ugodowego zaatwienia sporu rozbijaj si o nieustpliwo mieszkacw gminy Krempachy, ktrzy daj od Dursztynian zwrotu 1/3 czci wydatkw poczonych z odnowieniem i upikszeniem kocioa, na co ci ostatni nie chc si zgodzi. Nieustpliwo Krempaszan tumaczy si teraz, e d oni do tego, aby Dursztynian odseparowa od kocioa w Krempachach i owiadczaj, e w tym wypadku zrzekn si wszelkich pretensyj do zwrotu czci wydatkw poniesionych na odnowienie kocioa. Poniewa w Dursztynie jest kociek zbudowany i urzdzony, najprostszem rozwizaniem sprawy byoby utworzenie z niego kocioa filjalnego, wzgldnie wcielenie gminy Dursztyn do parafji w apszach Ninych.” Krakovsk krajsky rad potvrdil prjem psma 29. aprla 1932. Posledne tri dokumenty, ktor vlastn Archv Krakovskej metropolitnej krie dokazuj, e ete tesne pred vypuknutm 2. svetovej vojny pretrvval status quo, t.j. Durtnania naalej odmietali plati, Krempaania ich nepali do kostola, a obec Durtn bola sasou krempaskej farnosti. Nemme potuchy o tom, o bolo prinou u takmer18 rokov trvajcej pasivity krakovskho cirkevnho stredia. Na jese 1938 vznikol v Durtne nvrh zriadenia osobitnej durtnskej farnosti spravovanej radom Mench bratov Frantiknov. Vec u natoko pokroila, e sa len akalo na podpis krempaskho farra na zmluve medzi otcom provincilom Mench bratov frantiknov a obcou Durtn. Poda psma starostu obce Durtn - Valenta Hornka - metropolitovi Sapiehovi: „umowa teraz gotowa i wysano dwch Posacw z gromady Dursztyn do k. Probosca by tam umow podpisa. Tak k. probosc podpisu odmwi i odwoa si na zarzdzenie Najjaniejszej Ekseencyi Metropolii Arcybiskupa Krakowskiego.” Starosta obce Durtn, Valent Hornk, prosil - niekedy na zaiatku novembra 1938 - krakovskho arcibiskupa o shlas na vydelenie Durtna z krempaskej farnosti a zrove o zverenie pastoranej opatery rdu otcov Mench bratov Frantiknov, ktor maj svoj byt v Durtne: „Zaznaczamy, e ju zgod na to P.O. Prowincjaa OO.Reformatw, ktrego kilka razy o to prosilimy, mamy uzalenion tylko od zgody naszego Ks. Proboszcza i Najprzewielebniejszego Xicia Metropolity. Nasz Ks. Proboszcz zgadza si na to, a Najprzewielebniejszego Xicia Metropolit gorco o to prosimy, nasz prob tem dokumentujc, e do Krempach mamy nie tak daleko, jak raczej bardzo z drog i z tego powodu bardzo wielu ludzi ze Mszy w. korzysta niemoe caymi miesicami. (...) Nasz Ks. Proboszcz majc dwa kocioy dojecha do nas niemoe, czasem tylko jak trafi si pogrzeb albo lub. Korzystajc z tego, e Ojcowie Reformaci gotowi s podj si opieki nad nami, gorco jeszcze raz prosimy Najprzewielebniejszego Xicia Metropolity o t ask Swojej zgody na to i zaatwienie naszej proby.” Na druhej strane psma 43 podpisov majiteov z obce Durtn. itatea hore citovanho psma zaraz neakan zmena taktiky hadania pomoci. olts Hornk ani slovkom nespomenul podstatu prosby o osamostatnenie. plne posta to, e cesty s v zlom stave a farr m prli vea prce. U v polovici janura 1939 sa forma korepondencie vracia do starch koaj. V psme krakovskmu arcibiskupovi - z 16. janura 1939 - olts Hornk podotka, ak s zl t Krempaania: „krympaszanie nas do kocioa od kilkunastu lat niepuszczaj zpowodu pewnych nieporozumie i przy kociele trzymaj stra, a my biedni wierzymy e jestemy katolikami i obowizkiem suchania mi sw. w niedziele i wita, tak modsze osoby chodz na wysuchanie mszi sw. do siednych wiosek, a starsze osoby s cakiem pozbawione suchania , msze sw., a wrazie decu lub zawieruchy sznienej s pozbawieni i modzi do tego jescze drogi do sisiednich wiosek s bardzo uciliwe, nasze dzieci wychowuj si w skole bezreligiji katoliczkiej bo ks. probosc do naszej szkoy nieprzyjezdza na religie, stego powodu mieli byszmy zamiar o utworzenie Parafiji unas w Dursztynie, przeto e 0.0. Reformaci maj unas dom obecnie zatwierdzony przez Rzim na klastr 0.0. Reformaci by si chtnie na to by obowiski kocielne i Parafijalne koczyli unas na miejscu. Wobec powyszych upraszamy askawie Najprzewielebniejsi Exeseencie o rozpatrzenie naszej proby o utworzenie parafiji unas spowodu wyej wymienionego. Mamy nadzieje i Najprzewielebniejsza Exelencia przychyli si do naszej proby i uczyni zado, oczekujemy askawej odpowiedzi.” Psomnosti, ktor sa priamo alebo nepriamo tkaj tu opsanho konfliktu s pravdepodobne aj v patrinch fondoch ttneho archvu v Krakove, ttneho oblastnho archvu v Levoi, ako aj vo farskom rade v Krempachoch. Zatia sme nemali monos narie do tchto prameov. Avak aj z obsahu niekokch dokumentov, ktor sme nali v Archve Krakovskej metropolitnej krie, sa meme dozvedie o dlhoronom spore medzi spiskmi farnosami a o nemonosti jeho kompromisnho rieenia. Napr. Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis scepusiensis pro anno a Christo nato 1838. Leutschoviae, s. 47; Schematismus ... pro anno a Christo nato MCMXIII. Agriae 1913, s. 52; Schematismus ... pro anno a Christo nato MCMXX. Trnava 1920, s. 50. Napr. Elenchus venerabilis cleri dioeceseos cracoviensis ... pro anno domini 1925. Cracoviae 1925, s. 188-189; Elenchus ... pro Anno Domini 1939. Cracoviae 1939, s. 127. V rokoch 1829 - 1836 bol farrom v Jurgove. Pozri tie: J. imoni: Jurgovsk farnos v roku 1832. ivot . 2-4/2007. Elenchus venerabilis cleri dioeceseos cracoviensis S. Sedi Apostolicae immediate subjectae pro Anno Domini 1922. Cracoviae 1922, s. 61. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, APA 162. 26 podpisov je pvodnch, 11 farnkov sa podpsalo krikmi. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, APA 162, Krempachy. Dokument bez paginacji. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, APA 162, Krempachy. Rukopis. Bez pagincie. Signatra listu: 167/24. Rukopisn poznmka: "exp. 11/1 924" Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. APA 162. Protok z odbytego posiedzenia Komisji Kocielnej (K.K.) w Krempachach w dniu 23 marca 1924 w sali szkolnej w sprawie pertraktacyj zalegoci parafjan gminy Dursztyna. Dokument bez paginacji. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. APA 162, Krempachy. Pismo Jana Pitoniaka i Andreja Hrica - z 25. marca 1924 - do Najprzewielebniejszego Konstystorza Ksico Biskupskiego v Krakowie. Dokument bez paginacji. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. APA 162. Krempachy. Pismo zwierzchnoci gminy Krempachy i komitetu parafjalnego - z 18 kwietnia 1932 roku - do Prezydjum Wojewdztwa Krakowskiego w Krakowie. Pismo bez paginacji. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. APA 162. Krempachy. Pismo starosty powiatowego nowotarskiego (L. dz. A.II - 1/2/32), z 20 kwietnia 1932 r., do pana wojewody w Krakowie. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. APA 162. Krempachy. Pismo Walentego Hornika, sotysa gromady Dursztyn, gminy apsze Nine - z 14 listopada 1938 r. - do metropolity Adama Stefana Sapiehy. Dokument bez paginacji. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. APA 162. Krempachy. Niedatowane pismo sotysa gromady Dursztyn, gminy apsze Nine Walentego Hornika, do krakowskiego arcybiskupa. Dokument niepaginowany. Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. APA 162. Krempachy. Pismo sotysa gromady Dursztyn, gmina apsze Nine - Walentego Hornika, z 16 stycznia 1939 r., do arcybiskupa metropolity diecezji krakowskiej. Dokument niepaginowany. - Prof.Jozef ongva
autor zdjęć
utworzył Franciszek Pacyga, dnia 24.09.2011
4319
wyświetleń



dodaj komentarz


nick
tre¶ć
Wpisz tutaj poniższy kod

Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internautów. Mogą to być teksty, reportaże, czy foto-relacje.
Czekamy również na zaproszenia dotyczące zbliżających się wydarzeń społecznych, kulturalnych, politycznych.
Jeżeli tylko dysponować będziemy czasem wyślemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl trybsz.agrowczasy.com
foto.podhale.pl
janpaluch@o2.pl
ospfrydman.republika.pl
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/
http://zorfrydman.futbolowo.pl/
www.gim.krempachy.szkolnastrona.pl
sz.c0.pl
nowytarg.sk
nowotarski.pl
www.spisskastaraves.sk
http://gimpress.c0.pl/
nowabiala.com
adamkokot.pl
podhale24.pl
goral.info.pl
Czarna Góra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurgów
Kacwin
Krempachy
Łapszanka
Łapsze Niżne
Łapsze Wyżne
Niedzica
Nowa Biała
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb