2024-07-15, godzina
imieniny: Henryka, Igi, W硂dzimierza

Orkiestra D阾a w Krempachach (przy OSP) historia - 80 lat istnienia.


Jak wynika przekazów ustnych, orkiestra d阾a istnia砤 ju w wieku XIX i pocz眛kiem XX wieku, prawdopodobnie do czasów I wojny 秝iatowej.(1914), która spustoszy砤 nasz parafi , z wojny nie wróci硂 prawdopodobnie 24 m昕czyzn tak縠 cz硂nków orkiestry.

Ponownie zacz阾o organizowa orkiestr w latach 1925-27, a pierwszym nauczycielem muzyki by nauczyciel Pitoniak, z psz Ni縩ych. Wyremontowano cz甓 starych i zdemolowanych instrumentów, cz甓 wypo縴czono od p. Kopacki z Niedzicy. Brakuj眂e instrumenty, cz硂nkowie orkiestry i mieszka馽y przy wydatnej pomocy rodaków z Ameryki zakupili i drog kuriersk dostarczyli z Czechos硂wacji. Zbiórk pieni昕n w秗ód rodaków organizowa ks. Hric oraz Walenty Surma-Tom鎍. M硂dzie ch阾nie garn瓿a si do nauki, gdy by砤 to jedyna mo縧iwo舵 zahaczenia si o kultur masow, oraz wykazania si zdolno禼iami w秗ód rówie秐ików. Sk砤d orkiestry wynosi oko硂 26 cz硂nków.

W latach 1926-27 a do 1940 prowadzi nauk muzyki nauczyciel Kowalczyk rodem z Ostrowska, którego cz硂nkowie orkiestry dowozili furmank, próby odbywa硑 si na plebanii. Kowalczyk prowadzi tak縠 chór ko禼ielny. Kapelmistrzem jest wybrany Jan Kowalczyk z Krempach(stryj), jako najbardziej zdolny muzyk. Pierwszymi utworami jakie wykona砤 nasza orkiestra to by硑 kol阣y i lekkie marsze wojskowe. Zaraz te zacz阾o grywa kol阣y, ogrywa mieszka馽ów wsi. Zdobyte fundusze przeznaczano na zakup nut, zeszytów oraz dokupywanie nowych instrumentów. Orkiestra sta砤 si popularna, zapraszano zespó na ró縩e imprezy do s眘iednich parafii, tj. do Dursztyna, pusznej, do Frydmana na przywitanie wojewody, do Nowego Targu na pogrzeb burmistrza Rayskiego, na 秝i阾o ludowe ZSLu do Lud糾ierza i Nowego Targu, na pogrzeb Krzeptowskiego do Zakopanego. W latach 30-tych ub. wieku, sk砤d si ustabilizowa a poziom gry podnosi si, orkiestra by砤 zapraszana do u秝ietniania festynów i zabaw wiejskich od Kro禼ienka, poprzez Spisz a do Czarnego Dunajca. W owym czasie by硑 te orkiestry w Niedzicy ,Waksmundzie i Nowym Targu.

W okresie II wojny 秝iatowej orkiestra mia砤 ograniczone pole dzia砤nia chocia縝y z powodu 縠 wielu cz硂nków by硂 na wojnie. Kapelmistrzem w tym czasie nadal jest Jan Kowalczyk z Krempach, pó糿iejszy organista. W styczniu 1945 r podczas frontu na linii puszna-psze, instrumenty zosta硑 pochowane w piwnicach i stodo砤ch, wiele przez to zosta硂 uszkodzonych.


Zaraz po zako馽zeniu dzia砤 wojennych przyst眕iono do przywrócenia dawnej 秝ietno禼i orkiestry, nast阷uje zmiana pokole i kapelmistrza obejmuje m硂dy cz硂nek Walenty Kowalczyk-junior, który prowadzi orkiestr a do 1968r. Z wojska wynosi spore do秝iadczenie oraz sporo nowych nut przywiezionych z Pragi Czeskiej, organizuje te zbiórk pieni昕n na remont zdemolowanych instrumentów. W 1951 roku prowadzi kurs nauki . Cz阺te próby i wyst阷y powoli stawiaj zespó na w砤禼iwy poziom. W latach 1960 – 70 zacz阾o stopniowo wprowadza przegl眃y orkiestr np. w Niedzicy i pszach, na których nasza orkiestra zajmowa砤 czo硂we miejsca.

W 1969r kapelmistrza obejmuje Walenty Zygmund, zastaje orkiestr w dobrym stanie i prowadzi na przyzwoitym poziomie przez siedem lat. W latach 1968-69 wspólnym wysi砶iem wszystkich mieszka馽ów, pomocy Wspólnoty Urbarialnej, Tow. S硂waków oraz cz硂nków orkiestry dokonano zakupu nowych instrumentów oraz przestrojenia niektórych starych instrumentów na niski strój. Równie w tym czasie prowadzono nabór i szkolenie m硂dzie縴, które ufundowa硂 Tow. S硂waków a nauk przez dwa sezony prowadzi p. Jan Sawina z Nowego Targu. Z du縠j liczby ch阾nych, do ko馽a kursu pozosta硂 dziesi阠iu dobrych przysz硂禼iowych muzyków, którzy zasilili stary sk砤d. Zakupiono tak縠 nowe nuty, zeszyty, usystematyzowano pisowni nut, zaprowadzono Kronik orkiestry.

W 1971r. Za spraw Zarz眃u Towarzystwa S硂waków w Polsce Ko硂 Krempachy, nawi眤ano w ramach wspó硃racy przygranicznej kontakty z orkiestr d阾 „Oravanka” z miasta Trstena(Trzciana). Dokonano wymiany nut, zaproszono nas na uroczysto舵 100-lecia miasta w 1972r, w ramach rewan縰 zaprosili秏y ich na otwarcie Domu Kultury w 1975r. W Czechos硂wacji byli秏y jeszcze w latach 1977, 1980, 1987 1992r,… Odwiedzili秏y jeszcze inne miejscowo禼i tj. Huncovce w 1992.r oraz Novot w 1980, gdzie zaproszono nas na miejscowe uroczysto禼i , wykonali秏y koncert oraz zabawiali秏y mieszka馽ów na ogólnej zabawie.

W rewizycie zaprosili秏y orkiestr Oravanke na otwarcie Domu Kultury w 1975r oraz 1984, 1987- na nasze 60-lecie, i 1994 r. Orkiestra z Huncoviec by砤 u nas w 1992r.


W 1976r, kapelmistrzem zostaje Jan Kalata, i prowadzi zespó przez ca砮 26 lat. Jako by硑 wojskowy muzyk, wprowadzi zdyscyplinowanie i cz阺te próby, w razie potrzeby gra na wielu instrumentach. Orkiestra dostaje wiatr w 縜gle i wznosi si na wy縴ny.

W 1977 r. przy wydatnej pomocy czynników spo砮czno politycznych oraz urz阣u gminy dokonano uszycia 25 kompletnych mundurów.

W 1979-82 r. ca砮 spo砮cze駍two Krempach w czynie spo砮cznym dokonuje rozbudowy im remontu istniej眂ej remizy wybudowanej w 1949r. Na czas rozbudowy instrumenty przeniesiono do prywatnego domu(do Tomka),tam te odbywa硑 si próby. Gdy oddano remiz do u縴tku,oprócz przestronnego gara縰 na sprz阾 ga秐iczy, zyskali秏y du勘 ogrzewan 秝ietlic do prób, wraz z sanitariatami.

W 1982 r z funduszy Towarzystwa S硂waków i oszcz阣nosci w砤snych orkiestry zorganizowano jednoroczny kurs nauki dla m硂dzie縴 a nauk prowadzi tak縠 Jan Sawina. Towarzystwo S硂waków zakupi硂 te kilka nowych instrumentów dla potrzeb orkiestry, w organizowanych corocznie Przegl眃ach Kraja駍kich Orkiestr przyznaje nagrody pieni昕ne lub instrumenty ucz阺tnicz眂ym orkiestrom.

W latach 1980-2006 orkiestra bierze czynny udzia w organizowanych przez powiat i województwo nowos眃eckie konkursach i przegl眃ach, gdzie jeste秏y wielokrotnie nagradzani nowymi instrumentami, czo硂wymi miejscami i wyró縩ieniami. i tak…….zaj阾o; w

1978 - II miejsce - II wojew. przegl眃z orkiestr w Nowym Targu
1981 - wyró縩ienie - IV wojew. przegl眃 orkiestr w Gorlicach
1984 - wyró縩ienie - VII wojew. przegl眃 orkiestr w Gorlicach
1986 - wyró縩ienie - IX wojew. przegl眃 orkiestr w Nowym S眂zu
1987 - „Z硂ta odznaka za zas硊gi dla województwa Nowos眃eckiego”-(60 lecie)
1988 - II miejsce - XI wojew. przegl眃 orkiestr „Echo tr眀ity”-N.S眂z
1989 - III miejsce - XII wojew. przegl眃 orkiestr w Nowym S眂zu
1990 - II miejsce - XIII wojew.przegl眃 orkiestr w Nowym S眂zu
1993 - III miejsce - XVI wojew.przegl眃 orkiestr w Nowym S眂zu
1994 - II miejsce -XVII wojew.przegl眃 orkiestr w Nowym S眂zu
1996 - udzia w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr D阾ych w Sandomierzu.

60-lecie orkiestry obchodzono uroczy禼ie w roku 1987, orkiestra wykona砤 koncert w centrum wsi, odznaczono zas硊縪nych cz硂nków, seniorów orkiestry. Zaproszono zaprzyja糿ion „Oravanke”


W ramach wyró縩ienia przez woj. przegl眃 orkiestr „Echo tr眀ity” w Nowym S眂zu w r 1996, wraz z orkiestr z Ochotnicy , orkiestra reprezentowa nasze województwo na Regionalnym Przegl眃zie Orkiestr w Sandomierzu.

W przegl眃ach Kraja駍kich Przegl眃ach Orkiestr na terenie Spisza i Orawy organizowanych przez Towarzystwo S硂waków nieprzerwanie uczestniczy przez 25 lat, a organizatorami tych przegl眃ów nasza orkiestra by砤 w latach; 1989, 1994, 2000 i 2007 roku

Na zako馽zenie XX wieku spo砮cze駍two Krempach buduje na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w jgu now placówk kulturaln na okres letni tj. pi阫ny amfiteatr. Od czasu otwarcia do dzisiaj odby硂 si tutaj wiele imprez kulturalnych, festynów wiejskich, równie przegl眃ów orkiestr.

W 2002-03 przy pomocy GOK-u, Rady So砮ckiej oraz 秗odków w砤snych orkiestra organizuje kurs nauki muzyki, który prowadzi tr阞acz Antoni Malec z Czarnej Góry, nauczyciel wprowadza do praktyki nowoczesne metody dydaktyczne, uczy najnowsze utwory 秝iata. Do starego sk砤du do潮czy硂 15 zauczonych cz硂nków.

Wszystko co dobre, kiedy si ko馽zy. Sko馽zy砤 si nasza wspó硃raca z kapelmistrzem Janem Kalat, który zmar nagle i przedwcze秐ie w 2003r w wieku 63 lat. Przybita i pogr笨ona w smutku orkiestra nie rezygnuje, lecz wybiera jednak na swojego przywódc koleg Franciszka kasza, który dzielnie podejmuje trud organizacyjny. Pomimo 縜硂by, bierze udzia w wojew. przegl眃zie ”Echo trombity”. Dla potrzeb telewizji TVP3 nagrywamy jest film- kol阣y do programu „Etniczne klimaty”


Ze 秗odków w砤snych orkiestra zakupuje nowe zeszyty, pisze si nowe utwory, osobno ko禼ielne, marszowe, pogrzebowe, remontuje zniszczone instrumenty oraz dokupuje niezb阣ne. Zmieniaj眂y si 秝iat polityczny i gospodarczy w Europie(maj 2004- jeste秏y cz硂nkiem wielkiej rodziny UE), zmusza naszych mieszka馽ów do szukania pracy poza granicami naszej miejscowo禼i, kraju a tak縠 Europy. Wskutek powy縮zego, stan osobowy orkiestry co roku ulega os砤bieniu, zachodzi wi阠 konieczno舵 corocznego dokszta砪ania m硂dzie縴. Tak wi阠 przy finansowej pomocy GOK-u, Rady So砮ckiej i w砤snym, w 2006roku ponownie wprowadzono szkolenie m硂dzie縴, tym razem z naborem s coraz wi阫sze trudno禼i, m硂dzie ma do wyboru te inne atrakcje. Nauk prowadzi kapelmistrz z Maniów Stanis砤w Wojtaszek. Z du縠j grupy uczniów tylko siedmiu zasili nasze szeregi.

Zbli縜j眂a si okr眊砤 rocznica 80 lat dzia砤lno禼i naszej orkiestry, mobilizuje ca硑 zespó oraz inne organizacje i mieszka馽ów. W 2006 r. z funduszy w砤snych orkiestry oraz pomocy finansowej Rady So砮ckiej ,Wsp. Urbarialnej i GOK-u w czerwcu zakupiono-uszyto letnie ubranie, czyli spodnie i kamizelki w granatowym oraz koszule w niebieskim kolorze w ilo禼i 32 kompletów. Pierwsz prezentacj w nowym odzieniu mieli秏y podczas wizytacji abp. St-wa Dziwisza w naszej parafii 17 czerwca, oraz na III- Festynie Krympaskim. Do ko馽a roku uda硂 si jeszcze zrealizowa uszycie drugich spodni i marynarek, czyli 32 komplety ubra.

Rok ubieg硑(2006) by obfity w nasze wyst阷y i koncerty. Do sta硑ch punktów naszej dzia砤lno禼i nale勘 cho鎎y.: granie kol阣, wzorem orkiestry z Ostrowska i Nowego Targu, gramy tzw.”majówki” na wie縴 ko禼ielnej. Uczestniczymy we wszystkich uroczysto禼iach ko禼ielnych i wi阫szych 秝i阾ach, w okresie letnim ogrywamy przyje縟縜j眂 na urlop poloni Ameryka駍k , gramy na wszystkich pogrzebach zmar硑ch cz硂nków naszej spo砮czno禼i, uczestniczymy w uroczysto禼iach stra縜ckich , sportowych i wiejskich. Ch阾nie jeste秏y zapraszani do s眘iednich parafii dla u秝ietnienia okoliczno禼iowych imprez.

Przez rok 2006 orkiestra ogó砮m wyst眕i砤 publicznie 36 razy, poza parafi gra砤 na ró縩ych imprezach w Nowej Bia砮j, Dursztynie, D阞nie, pusznej, Lud糾ierzu, Podwilku i Lipnicy. Uczestniczy we wszystkich przegl眃ach orkiestr na terenie powiatu. Utrzymuje nadal stare kontakty w ramach wymiany przygranicznej, mamy te spor bibliotek utworów czeskich i s硂wackich. Oprócz utworów polskich, wykonujemy te inne utwory tzw. standarty 秝iatowej muzyki lub ich przeróbki, jednak najlepiej czujemy si w utworach i przeróbkach z terenu przygranicznego tzw. „Spiskich rytmach „, za których wykonanie byli秏y wielokrotnie nagradzani.


Z okazji 80 –lecia orkiestra (wraz z LKS) wyda砤 w砤snym sumptem na禼ienny „Kalendarz 2007” a zamieszczone na nim fotografie obrazuj ci眊硂舵 dzia砤lno禼i orkiestry. Gminny O秗odek Kultury wyda nam okoliczno禼iowy mini - folder. Obecnie pe硁y sk砤d naszego zespo硊 wynosi 32 cz硂nków, w tym 4 dziewczyny, oraz 7 uczniów.

Z tego miejsca nale縴 si podzi阫owanie dla wielu cz硂nków za bezimienn spo砮czn prac na rzecz orkiestry i naszego spo砮cze駍twa. Dzi阫ujemy Wspólnocie Urbarialnej, Radzie So砮ckiej, Urz阣owi Gminy Nowy Targ wraz Gminnym O秗odkiem Kultury w pusznej, Wiejskiemu Domu Kultury, Towarzystwu S硂waków w Krempachach i Krakowie za wielokrotne wsparcie finansowe, bez którego orkiestra nie jest w stanie si utrzyma.

Dzi阫ujemy pozosta硑m organizacjom spo砮cznym i bezimiennym ofiarodawcom naszej miejscowo禼i, tak縠 krajanom z Ameryki za owocn wspó硃rac w przeci眊u wielu dziesi眛ek lat.

Lata trzydzieste XX w.            
             
        
        
           

Krempachy, stycze 2007r. Franciszek Pacyga
Materia硑 紃骴硂we: kronika orkiestry, wywiady, ”Historia Krempach 1945-2005” opr.FP.
Fotografie: archiwum orkiestry , Franciszek Pacyga, Jan Krzysztofek.

Administracja oficjalnej strony Krempach czeka na informacje od Internaut贸w. Mog膮 to by膰 teksty, reporta偶e, czy foto-relacje.
Czekamy r贸wnie偶 na zaproszenia dotycz膮ce zbli偶aj膮cych si臋 wydarze艅 spo艂ecznych, kulturalnych, politycznych.
Je偶eli tylko dysponowa膰 b臋dziemy czasem wy艣lemy tam naszego reportera.

Kontakt: pacygowie@interia.pl, tel. 508 167 145

Administracja Linki Spiskie wsie Facebook social plugin
AdminPanel
Kontakt

dursztyn-spisz.pl http://www.malopolskie.pl/
foto.ntarg.pl
nowytarg.sk
adamowski.com.pl
www.spisskastaraves.sk
http://www.folklorfest.sk/
adamkokot.pl
www.spkrempachy.szkolnastrona.pl
nowabiala.com
ugnowytarg.pl
ospfrydman.republika.pl
dursztyn.ugnowytarg.pl
podhale24.pl
lapszenizne.pl
sz.c0.pl
tsp.org.pl
Czarna G贸ra
Dursztyn
Falsztyn
Frydman
Jurg贸w
Kacwin
Krempachy
艁apszanka
艁apsze Ni偶ne
艁apsze Wy偶ne
Niedzica
Nowa Bia艂a
Rzepiska
Trybsz


Copyright © 2o11 www.krempachy.espisz.pl | All Rights Reserved

Created by    gb